Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

YAZIM KURALLARI
-----------------------------------------------------------------------
SDU DHFD Yazım Kurallarının pdf formatını aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.

http://dishek.sdu.edu.tr/dergi/Yazim_Kurallari.pdf
-----------------------------------------------------------------------
Dergi yayım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makaleler gönderilmelidir. Bu konudaki hata makalenin değerlendirmeye alınmadan yazara geri gönderilmesine ve yayınlanmada ciddi gecikmeye yol açacaktır Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır:
Makalede yer alacak yazar sayısında bir kısıtlama söz konusu değildir. Yazışmadan sorumlu yazar tüm yazarları uymaları gereken kurallarla ilgili bilgilendirmekten sorumludur.
Makale: PC veya MAC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Makale A4 boyutunda düz beyaz sayfanın sadece bir yüzüne çift satır aralıklı ve kenarlarında 3 cm boşluk bırakacak şekilde 12 punto büyüklüğünde “Times New Roman” karakteri ile yazılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın altında sağda yer almalı ve kapak sayfasına numara yazılmamalıdır.
Yazım Dili Yönünden Değerlendirme Derginin yayın dili Türkçedir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi, ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. Yayım Kurulu anlam açısından değişikliğe yol açmadan makaleleri düzeltme ve düzenleme hakkına sahiptir.
Makale Türleri Yayınlanmak üzere gönderilecek makale türleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen uzunluğu aşan makaleler değerlendirmeye alınmadan yazarlara geri gönderilecektir:
• Editörden (editor tarafından teklifle hazırlatılır)
• Editöryel Yorum/Tartışma
• Editöre Mektup
• Klinik makale : en fazla 5000 kelime ve 30 kaynak
• Araştırma makalesi : en fazla 6000 kelime ve 40 kaynak
• Olgu raporları :en fazla 2000 kelime, 10 kaynak ve 4 şekil
• Derleme : metin ve kaynakta sınırlama yoktur
• Teknik not : metin ve şekilde sınırlama yoktur, 10 kaynak.
Kısaltma, sembol ve sınıflamalar: Sadece genel kabul görmüş kısaltmalar kullanılmalı, bilinmeyen kısaltmalar metin içinde kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.
Spesifik bir diş ismi kullanılacaksa dişe ait sembol belirtilmelidir. Organizmaların bilimsel ismi ikili adlandırma şeklinde olmalı, ticari olmayan ismi sadece büyük harfle ve İtalik yazılmalıdır. Mikroorganizmalar, “Manual of Clinical Microbiology, American Society of Microbiology”’nin son baskısına göre yazılmalıdır.
İlaçlar: Sadece ticari olmayan ismi metinde kullanınız. Kullanılan ilacın firmasına Teşekkür bölümünde yer verilebilir. Makalede yer alan bireyler için “hasta, hastalar” ifadelerini kullanılmalıdır. Kız, kadın / erkek gibi ifadelerden kaçınılmalıdır.
Kantitatif analiz: Herhangi bir istatistiksel metot kullanılıyorsa, metin testi veya diğer kullanılan analitik metodu, temel tanımlayıcı istatistik, elde edilen kritik değer, serbestlik derecesi ve anlamlılık düzeyi belirtilmeli (ANOVA, F=2.34; df=3,46; P<0.001). Bilgisayar data analizi kullanılırsa, yazılım paketi açıklanmalıdır. Tanımlayıcı istatistik tablo formunda sunulabileceği gibi metin içinde de yer alabilir.

MAKALE YAPISI
Makale EDİTÖR FORMATI ve HAKEM FORMATI olmak üzere iki ayrı formatta hazırlanmalıdır.

1. EDİTÖR FORMATI
Editöre gönderilecek olan makale aşağıda belirtilen düzen içerisinde olmalıdır.

A. EDİTÖRE SUNUM BELGESİ SAYFASI
Gönderilen makale “Başvuru, Yayın Hakları Devri ve Ticari İlişki (Çıkar Çatışması)” ile ilgili verilmesi gereken bilgilerin bir arada sunulmasına imkan sağlayacak şekilde Editöre Sunum Belgesi’nde toplanmalıdır.

• Editöyel Tutum; Yayınlanmak üzere kabul edilen makalenin daha önce bir başka dergiye basılmak üzere gönderilmediği ve basılmadığı, makalenin tüm yazarlar tarafından okunduğu ve basılmasının onaylandığı tüm yazarlar tarafından bildirilmelidir. Dergi editörü, editöryel ve gerekli gördüğü diğer değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte makalede sunulan düşünce ve uygulanması gereken kurallar editörlerin düşünce ve kurallarını yansıtmamaktadır.
• Bilimsel Sorumluluk; Tüm yazarların gönderilen makalede akademik, bilimsel ve uygulama anlamında doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim ya da isimler: makaledeki fikri ileri sürmeli, çalışmayı planlamalı veya yapmalı, veriyi elde etmeli, analiz etmeli veya yorumlamalı, makaleyi yazmalı veya düzeltmelidir. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
• Yayın Hakkı Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
• Çıkar Çatışması Tüm yazarlar çalışmalarını uygun olmayan şekilde etkileyebilecek diğer kişi veya organizasyonlarla finanssal ve kişisel ilişkisi/ilişkileri olup olmadığını bildirmek zorundadırlar. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu "Editöre Sunum Belgesi”nde bildirmek zorundadır.

B. BAŞLIK SAYFASI
Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların tam ad-soyadları, akademik unvanları, çalışmanın yapıldığı bölüm
veya enstitünün isim ve adresi belirtilmelidir. Sadece iletişimden sorumlu yazarın isim, adres, telefon, faks ve e-ileti bilgileri verilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi yazılmalıdır.

C. ÖZET SAYFASI
Makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. En fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Yabancı dilde özette makale başlığı İngilizce’ye çevrilmiş olarak bulunmalıdır. Özet: giriş, amaç, gereç(ler) (birey(ler)) ve yöntem(ler), bulgular ve sonuç alt başlıklarını kullanarak tek paragraf şeklinde düzenlenmelidir. Mükerrer kullanım söz konusu olmadıkça kısaltma kullanılmamalıdır. Araştırma hakkında yeterince bilgi verecek şekilde tüm ilgili bilgileri içermelidir.
Anahtar Kelimeler Mümkün olduğu kadar “Dental Index” ve “Index Medicus”taki tıbbi konu başlıkları kullanılacak şekilde 2-6 arası Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve Türkçe ve İngilizce özetlerin altında belirtilmelidir.

D. METİN SAYFALARI
Araştırma makalesi: Klinik ve deneysel prospektif-retrospektif makalelerde makalenin her bir alt bölümü ayrı sayfada olacak şekilde takip eden yapıda oluşturulduğundan emin olunmalıdır:
Giriş
Gereç(ler) (Birey(ler)) ve Yöntem(ler)
Bulgular
Tartışma
Sonuç
Özellikle Gereç(ler) (Birey(ler)) ve Yöntem(ler) bölümünde tarafsız değerlendirmeyi sağlayabilmek için çalışmanın yapıldığı merkezle ilgili bilgi olmamalıdır.

Olgu Raporu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren, mevcut bilgilere yeni bilgi ekleyen veya bilinen bir hastalıkla ilgili yeni noktaları bildiren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olan bu tür yazının metin sayfaları her bir bölüm ayrı sayfada olacak şekilde aşağıdaki düzende hazırlanmalıdır:
Giriş
Olgu Sunumu
Tartışma

Editöryel Yorum/Tartışma: Yayınlanan özgün araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun uzmanı tarafından yapılan değerlendirmelerdir. Konu ile ilgili makalenin sonunda yayınlanır.

Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir.

Teknik Not: Cerrahi teknik, tedavi yaklaşımı, yeni alet, teknik ilerlemeleri konu alan yazılardır.

E. TEŞEKKÜR
Yukarıda belirtilen yazarlık kriterleri ile buluşmayan tüm katkısı olan kişiler Teşekkür bölümünde belirtilmelidir. Örnek olarak teşekkür edilecekler: tamamen teknik katkı, yazmada yönlendirme veya sadece teknik desteği sağlayan bölüm başkanları olabilir. Hastalarının makalede kullanılmasına müsaade eden katkısı olmayan veya katkısı az olan klinisyenlere Teşekkür bölümünde yer verilmelidir. Tüm maddi desteklere metnin sonunda teşekkür edilmelidir. Yazarlar çalışmayı destekleyenlerin rolünü belirtmelidirler.

F. KAYNAKLAR
Metin içinde uygun yerde arabik yazı ile üst simge olarak belirtilen ve makalenin sonunda yer alacak olan kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre arabik rakamlarla (1,2,3...) yazılmalıdır. Yazar sayısı ikiden fazla ise makale içinde "Benneth ve ark. şeklinde yer verilmelidir. Kaynaklar tüm yazarların ismini göstermelidir. Birden fazla aynı görüşü belirten ve ard arda gelen kaynak varsa, ilk ve son rakam arasına (-) konarak, değilse (,) konarak ayrılmalıdır. Makalede atıf yapılan tüm yazar veya yazar grupları kaynaklar listesinde görünmelidir. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Kişisel görüşmeler veya yayınlanmamış yazılar kaynak olarak gösterilemez. Çok gerekli ise metin içinde bahsedilebilir.
Kaynak yazımı Vancouver biçimine uygun olmalıdır. Dergilerin kısaltılmış yazımları “Index Medicus”a (www.nlm.nih.gov.uk) uygun olmalıdır. “Index Medicus”ta yer almayan dergi isimleri tam olarak yazılmalıdır.
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i. Makale ismi. Dergi İsmi yıl;cilt:sayfa no’su belirtilmelidir.
Örnek:
Malkoç S, Sari Z, Usumez S, Koyuturk AE. The effect of head rotation on cephalometric radiographs. Eur J Orthod 2005;27(1):315-21.
Kitap bölümü için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i. Bölümün adı. In: Kitap ismi. Editör(ler)in soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i. Kaçıncı baskı olduğu. Yayınevi.Şehir, sayfa, yıl belirtilmelidir.
Örnek:
Carranza FA, Bulkacz J. Defence mechanism of the gingiva. In: Clinical periodontology. Ed. Carranza FA, Newman MG. 8th ed. WB Saunders Co. Philadelphia, p:103-11,1996.
Diğer kaynakların kullanımı için “Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals (Vancouver style) Ann Intern Med 1997;126:36-47” başlıklı yazı incelenmelidir.

G. TABLO VE ŞEKİLLER
Tablo ve şekiller, (tercihen) kaynaklar bölümünden sonra makalenin yazıldığı Word dosyasının içine, Kaynaklar bölümünün ardına her biri ayrı sayfalarda olmak üzere eklenmelidir ve makalenin kabulünü takiben istendiği taktirde istenen özelliklerde sisteme ayrıca yüklenmelidir.
Makalenin Word dosyasına eklenecek tablo ve şekillerin boyutları büyük ise, ayrı bir .jpg ve .tiff dosyası olarak makaleden farklı olarak, başvuru sırasında sisteme eklenebilir. Bu durumda jpg veya .tiff dosyasına, makalenin word şeklinin içinde geçen numaralara göre isim verilmeli ve sistemdeki ilgili yerlere gerekli açıklamalar yapılmalıdır.
Daha önce basılmış tablo ve şekiller kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak tablo ve şekil yazısı içinde belirtilmelidir.
Tablolar
Tablolar her biri ayrı bir sayfada olacak şekilde arabik sayılar (1,2,3…) ile ardışık numaralandırılmalı ve çift aralıklı olmalıdır. Tek tablo olduğunda “Tablo” ifadesi yeterlidir. Tablolar sadece yatay çizgileri içermelidir. Tablolar fotoğraf formatında gönderilmemelidir. Her bir tablonun üzerinde kısa tanımlayıcı başlık, gerektiğinde ise (örneğin: kısaltmalar) uygun olarak tanımlanabilecek dipnot bulunmalıdır. Her bir tabloya metinde atıfta bulunulduğundan emin olunmalıdır.
Şekiller
Tüm görüntüler (grafik, çizim, fotoğraflar veya radyograflar) şekil olarak birbirini takip edecek şekilde arabik sayılarla (1,2,3…) numaralandırılmalıdır. Tek olduğunda “Şekil” ifadesi yeterlidir. Her bir şeklin ayrı bir sayfada çift aralıklı yazılmış açıklaması olmalıdır. Şekillerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekillerin altına açıklamaları eklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekillerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Elektronik olarak oluşturulmuş şekillerde en düşük çözünürlük 300 dpi olmalıdır. Şekiller ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
Grafik ve Çizimler;Grafik ve çizimlerin ve harflerin okunabilirliğne göre uygun üyüklükte olmalıdır.
Fotoğraf ve Radyogramlar; Fotoğraflar büyütmeyi ve kullanılan boyama tekniklerinin detayını vermelidir. İlgili alanlar ok veya diğer sembollerle açıkça belirtilmelidir. Dergimiz renkli görüntüleri kabul etmekle birlikte basılacak olan sayıda renkli olup olmayacağı editörün kararına bağlıdır. Renkli gönderilen şekiller dergimizin elektronik formatında renkli olarak yayınlanacaktır.
• Hasta Onayı: Görüntüler canlı/ölü tanınabilir bireyleri içeriyorsa basım için izin alındığından emin olunmalıdır. Tanınabilir özellikleri göstermek gerekmiyorsa, şeklin nereden kesileceğini belirtiniz. İznin alınamadığı durumlarda tanınabilir özellikler görünecekse, gözler maskelenmeli veya bireyin tanınmasını engelleyecek şekilde düzenleme yapılmalıdır.

H. ŞEKİL YAZILARI
Tüm şekillerin alt yazıları, şekiller bölümünden sonra ayrı bir sayfaya şekil numaraları belirtilerek çift aralıklı olarak yazılmalıdır.

2.HAKEM FORMATI
Hakemlere gönderilmek üzere hazırlanan makelede ise tarafsız bir değerlendirme yapılmasının sağlanması açısından Editöre sunum belgesi ve başlık sayfası bulunmamalıdır. Ayrıca makelenin metin sayfalarının (Giriş, Gereç ve Yöntem vb.) hiçbir yerinde yazar ve çalışmanın yapıldığı merkez ile ilgili bir bilgiye yer verilmemeli ve metin içerisinde bu tür bilgilerin geçtiği yerler "XXXXXXXX" ile belirtilmelidir.ETİK SORUMLULUK
Dergi, “insan ve hayvan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk şartını arar. (Recommendations guiding physicians in biomedical research involving human subjects. Adopted by the 18th World Medical Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, amended by the 29th World Medical Assembly, Tokyo, Japan, October 1975, the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983, and the 41st World Medical Assembly, Hong Kong, September 1989). Bu türde çalışmalarda yazarlar, makalenin GEREÇ(ler) (BİREY(ler)) VE YÖNTEM(ler) bölümünde çalışmayı bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, ilgili merkezin uygun etik kurulundan onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış bireylerden “Bilgilendirilmiş Onam” aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Yazarlar, yayın kurulu talep ettiği takdirde Etik Kurul Onay Belgesini Yayın Kurulu’na ulaştırmak zorundadır.
Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş Onam” alınmalıdır.
Hastaların ve gönüllülerin isim, isim kısaltmaları ve hastane numaraları kullanılmamalıdır.
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.


SAYFA ÜCRETİ
Yayınlanması uygun görülen makaleler için yazarlardan ücret talep edilmez ve herhangi bir şekilde yazara/yazarlara ücret ödenmez.

SON BASKI ÖNCESİ
Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin PDF formatındaki son çıktısı 48 saat içerisinde dergi yazı işlerine geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara e-ileti yolu ile gönderilir. Bu aşamada yapılması istenen düzeltmeler yine dergimiz web sayfası (http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/dhfd) aracılığı ile gönderilmelidir. Düzeltmelerinizi sayfa ve satır bilgilerini belirterek yazınız. Herhangi bir nedenle düzeltmelerinizi gönderemezseniz, Dergi Editör'ü ile irtibata geçmek şartı ile, makalenizin düzeltme yapılmasını istediğiniz sayfalarının çıktısını alarak doğrudan kağıt üzerinde kalemle işaretleyerek veya açıklayarak faksla, tarayıcı çıktısını alarak e-ileti ile veya posta ile gönderebilirsiniz.
Yayına kabul edilmiş makalede bu aşamada kapsamlı değişiklik yapılması sadece editörün izniyle olabilir. Yayın Kurulumuz makalenizin hızlı ve doğru basılması mümkün olan her şeyi yapacaktır. Bunu sağlayabilmek için, tüm düzeltmelerinizi tek aşamada dergiye göndermeniz önem taşımaktadır. Takip edecek düzeltmelerin yapılması garanti edilemeyeceği için cevap vermeden önce lütfen dikkatlice kontrol edin. Bu aşama tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bu aşamada cevap gelmediği taktirde, Yayın Kurulumuz makalenizi olduğu şekliyle basabilir.


Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi İletişim Bilgileri:
Süleyman Demirel Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Yayım Kurulu Sekreterliği
Doğu Kampusu
32 260 Çünür-ISPARTA
Tel : 0 246 211 32 62 Faks : 0 246 237 06 07
E-posta: disdergi@sdu.edu.tr
Web Adresi: http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/dhfd

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Yazı dosyası Microsoft Word doküman dosya biçimindedir.
 2. Makale A4 boyutunda düz beyaz sayfanın sadece bir yüzüne çift satır aralıklı ve kenarlarında 3 cm boşluk bırakacak şekilde 12 punto büyüklüğünde “Times New Roman” karakteri ile yazılmalıdır.
 3. Sayfa numaraları sayfanın altında sağda yer almalı ve kapak sayfasına numara yazılmamalıdır.
 4. Makale EDİTÖR FORMATI ve HAKEM FORMATI olmak üzere iki ayrı formatta hazırlanmalı ve sisteme iki farklı dosya şeklinde gönderilmelidir.
 5. EDİTÖR FORMATI
  1.Editöre Sunum Belgesi
  2.Başlık sayfası;Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların tam ad-soyadları, akademik unvanları, çalışmanın yapıldığı bölüm
  veya enstitünün isim ve adresi belirtilmelidir.
  3. Özet Sayfası; Makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
  4.Metin sayfaları; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
  5. Teşekkür
  6.Kaynaklar
  7. Tablolar ve Şekiller; herbiri farklı sayfalarda olmalıdır.
  8. Şekil yazıları şekillerden ayrı bir sayfada hazırlanmalıdır.
 6. HAKEM FORMATI
  Editöre gönderilen makaleden farklı olarak Hakemlere gönderilmek üzere hazırlanan makelede ise tarafsız bir değerlendirme yapılmasının sağlanması açısından Editöre sunum belgesi ve başlık sayfası bulunmamalıdır. Ayrıca makelenin metin sayfalarının (Giriş, Gereç ve Yöntem vb.) hiçbir yerinde yazar ve çalışmanın yapıldığı merkez ile ilgili bir bilgiye yer verilmemeli ve metin içerisinde bu tür bilgilerin geçtiği yerler "XXXXXXXX" ile belirtilmelidir.
 

Telif Hakkı Konusunda

-------------------------------------------------------------------------
SDÜ DHFD Başvuru, Yayın Hakları Devir ve Çıkar İlişkisi Formuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://dishek.sdu.edu.tr/dergi/Yayin_Haklari_Devir_Formu.doc
-------------------------------------------------------------------------

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
BAŞVURU, YAYIN HAKLARI DEVİR VE ÇIKAR İLİŞKİSİ FORMU
...../...../20.....
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığına;
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………başlıklı Araştırma../..Editöryel.Yorum../..Tartışma../..Editöre..Mektup../..Olgu..Sunumu../..Derleme türündeki makalemin derginizde yayınlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. İmza :
Adı-Soyadı:
Makalemin yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda,
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................başlıklı makalenin yazar(lar)ı olarak, yazının; her türlü yayın haklarının Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisine ait olduğunu, derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun olduğunu, makalenin orijinal ve daha önce yurtiçinde veya yurtdışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını, bilimsel ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, çalışmadan haberdar olduğumuzu kabul ve beyan ederiz. (Tüm yazarlar makalede belirtilen sıraya uygun olarak bu formu imzalamalıdır. Makale değerlendirilmek üzere dergiye gönderildikten sonra, hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda belirtilen yazar isimleri ve sıralaması dışında, makaleye yazar ismi eklenemez, silinemez ve sıralamada değişiklik yapılamaz.)

YAZAR(LAR)IN ADI SOYADI İMZA
1….............................................. ……………….
2….............................................. ……………….
3….............................................. ……………….
4….............................................. ……………….
5….............................................. ……………….
6….............................................. ……………….
7….............................................. ……………….

YAZAR(LAR)IN ADI SOYADI İMZA
8….............................................. ……………….
9…............................................... ……………….
10…............................................. ……………….
11…............................................. ……………….
12…............................................. ……………….
13…............................................. ……………….
14…............................................. ……………….
• Makaleye doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum
(….) yok (….) varsa açıklayınız
……………………………………………………………………………………………………
• Yazarların kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari ilişkisi:
(….) yok (….) varsa nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklayınız
…………………….……………………………………………………………………………...

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.