SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

OTOKLAV İLE STERİLİZASYONUN BİR SELF ETCH ADEZİVİN DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI VE MİKRO SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ [Effect of Autoclave Sterilization on Dentin Shear Bond Strength and Microleakage of a Self Etch Adhesive]

Nevin ÇOBANOĞLU, Füsun ÖZER, Abdülkadir ŞENGÜN

Özet


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı; bir self etch adezivin dentine bağlanma dayanımı ve mikrosızıntısı üzerine otoklavda sterilizsyonun etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bağlanma dayanımı testi; 20 adet çekilmiş insan molar dişi üzerinde düz oklüzal dentin yüzeyi oluşturuldu. Her diş uzun aksı boyunca 3 parçaya bölündü. Her grupta bütün dişlerin birer parçası olacak şekilde 3 grup oluşturuldu. Grup 1; steril edilmemiş (kontrol), Grup 2; 121 0C de 15 dak. otoklava maruz bırakıldı, Grup3; 121 oC de 30 dak. otokalava maruz bırakıldı. Örneklerin üzerine bir adeziv ve bir kompozit rezin(Clearfil SE Bond, AP-X, Kuraray) yerleştirildi. Bağlanma dayanımı testi uygulandı. Mikrosızıntı testi; çekilmiş insan molar dişlerinin bukkal ve lingual yüzeyleri üzerinde 60 adet class V kavite hazırlandı. Deney grupları bağlanma dayanımı testindeki gibi otoklavda steril edildi (n=20). Bütün kaviteler restore edildi. Bitirme ve polisaj işlemlerinden sonra dişlere termal siklus yapıldı (x1000, 5-55 0C). 24 saat % 0.5 lik bazik fuksin de bekletildikten sonra kesildi ve sızıntı skorlandı.Her iki test için de Kruskall-Wallis H and Mann-Whitney U testleri kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı.
Bulgular: Test örneklerin bağlanma dayanımı ve mikrosızıntı testlerinin sonuçları ile kontrol örneklerinin sonuçları arasında istatistiksel bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonucuna göre dişerin otoklav ile sterilizasyon yöntemi bağlanma dayanımı ve mikrosızıntı çalışmalarında güvenle kullanılabilir.

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of autoclave on dentin shear bond strength and microleakage of a self etch adhesive
Materials and Methods: For bond strength test; flat occlusal dentin surfaces were created on 20 extracted human molar teeth. Each tooth was cross-cut in to 3 fragments. Three experimental groups (n=20) were formed. Group 1; Untreated (control), Group 2; 15 min autoclaved, Group 3; 30 min. autoclaved. An adhesive and a composite (Clearfil SE Bond, AP-X, Kuraray) resin were placed on specimens. Shear bond testing was applied. For the microleakage test; 60 class V cavities were prepared on the buccal and lingual surfaces of extracted human molar teeth. The experimental groups were autoclaved same as in shear bond test (n=20). All cavities were restored. After finishing and polishing, teeth were submitted to thermocycling (x1000, 5-55 0C). The specimens were then immersed in basic fuction for 24 h and sectioned. The extent of leakage was scored. Statistical analysis were performed using Kruskall-Wallis H and Mann-Whitney U tests for both test.
Results: The results of both bond strength and microleakage studies of specimens did not show any significant difference from the results of control samples.
Conclusion: The results of this study confirm that autoclave sterilization of teeth can be performed safely in vitro dentin bond strength and microleakage studies.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)