SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2009)

FARKLI RENK ANAHTARLARININ METAL-SERAMİK KRONLARIN RENK UYUMLARINA ETKİSİ [Effect of Various Shade Guides on Colour Match of Ceramo-Metal Crowns]

Akın ALADAĞ, Erhan Muharrem ÇÖMLEKOĞLU, Gökhan YILMAZ

Özet


ÖZET

Amaç: Günümüz restoratif dişhekimliğinin temel amaçlardan biri, kaybedilen doğal diş estetiğinin en iyi şekilde hastaya yeniden kazandırılmasıdır. Bu amaçla; piyasaya yeni sürülen “Vitapan 3D-Master” ticari marka fabrikasyon renk anahtarlarının, aynı firmanın konvansiyonel “Vitapan Classical” renk anahtarına göre renk eşlemede üstünlüğünün olup olmadığı ve bu renk anahtarları kullanılarak renk seçimi yapılmış kronların, doğal dişe göre renk uyumları araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: “Vitapan Classical” ve “Vitapan 3D-Master” fabrikasyon renk anahtarları ile doğal dişe uygun renk seçimi yapılarak hastalara metal destekli tek seramik kronlar yapılmıştır. Yapılmış kronların, fabrikasyon renk anahtarları ile renk parametreleri belirlenmesinde ve bunların birbirleriyle karşılaştırılmasında bir spektrofotometre kullanılmıştır. Daha sonra bu veriler, gözlem grubunun tek kronlar için yaptığı renk uyum değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: İki farklı fabrikasyon renk anahtarından hangisinin renk eşlemede üstün olduğunu belirlemek amacıyla hem gözlem grubu değerlendirmeleri hem de spektrofotometreden elde edilen DE bulguları dikkate alındığında farklılık anlamlı bulunmamıştır (P > 0,05).
Sonuç: Bu araştırmaya göre; “Vitapan Classical” ve “Vitapan 3D-Master” fabrikasyon renk anahtarı arasında, gözlem grubu ve spektrofotometre değerlendirmelerinin birbirleriyle karşılaştırılması sonucunda renk eşleme yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

ABSTRACT

Objective: One of the main goals of the contemporary restorative dentistry is to return the lost natural tooth esthetics to the patient as much as possible. For this purpose, the superiority of “Vitapan 3D-Master” trademark prefabricated shade guide which is new on the market to the conventional “Vitapan Classical” shade guide and the shade match of the crowns of which shade selection were made with these guides compared to the natural teeth were investigated.
Materials and Methods: After shade selection with “Vitapan Classical” and “Vitapan 3D-Master” prefabricated shade guides, single unit porcelain fused-to-metal crowns were applied to the patients. In the assessment and comparison of the shade parameters of the crowns applied to the patients with the prefabricated shade guides a spectrophotometer was utilized. Then, this data was compared with the shade match evaluation results of the observation group for the single crowns.
Results: Considering the spectrophotometric and observation group DE data to in order to compare two different fabricated shade guides in colour match, the difference between groups were statistically insignificant (P > 0,05).
Conclusion: According to the results of the study, by comparing the evaluations of the observation group and data obtained from spectrophotometry the difference regarding shade match between “Vitapan Classical” and “Vitapan 3D-Master” prefabricated shade guides was statistically insignificant.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)