SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

BİLATERAL MANDİBULAR DİSTOMOLAR DİŞLER: VAKA RAPORU [Bilateral Mandibular Distomolar Teeth: A Case Report]

Bora ÖZDEN, Burcu BAŞ, Kaan GÜNDÜZ, Koray Onur ŞANAL

Özet


ÖZET

Sürnümerer dişler normal diş sayısından fazla olan dişler olarak tanımlanmaktadır. Aksesuar bir dördüncü molar diş gibi üçüncü molar dişin distaline lokalize olmuş sürnümerer dişler distomolar dişler olarak adlandırılırlar. Maksillada ve erkeklerde daha sık gözlenirler. Bu dişler, komşu dişte maloklüzyona malpozisyona, çürüğe ve kök rezorpsiyonlarına neden olabilirler. Ek olarak, yarı gömülü distomolarlardan kaynaklı perikoronitis ve dentigeröz kistler meydana gelebilir. Bu nedenlerden dolayı çekilmeleri veya uzun süre takip edilmeleri gerekir.
Bu çalışmada, nadir gözlenen bilateral distomolar dişlere sahip 28 yaşındaki kadın hasta sunulmuş ve tedavi yaklaşımları değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Distomolar, Sürnümerer Diş, Mandibula

ABSTRACT

Teeth in excess of the normal number are referred to as surnumerary teeth. The surnumerary teeth located distally to the third molar as an accessory fourth molar are termed distomolar teeth. They are seen mostly in maxilla and males. These teeth may cause malocclusion, malposition, caries and root resorption of adjacent teeth. In addition, pericoronitis and dentigerous cysts may also occur due to partial embedded distomolars. For these reasons, these teeth are needed to be extracted or long-term follow-up.
A rare case report of 28 years old female with bilateral distomolar teeth is presented in this study and evaluated the treatment approaches.

Keywords: Distomolar, Surnumerary Tooth, Mandible

Tam Metin: TAM METİN-FULL TEXT (PDF)