SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

ON OLGUDA DİSTOMOLARLAR [Distomolars in Ten Cases]

Koray ÖZER, Şeref EZİRGANLI, Mustafa KIRTAY, Hasan Hüseyin KÖŞGER

Özet


ÖZET

Sürnümerer dişler, normal dentisyona ilave dişler olarak tanımlanmaktadır. Sürnümerer dişlerin etiyolojileri tam olarak bilinmemektedir. 3. büyük azı dişinin distalinde meydana gelen sürnümerer dişler distomolar olarak adlandırılır. Distomolarlar alt çenede üst çeneye göre daha az sıklıkla görülürler. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülürler ve genelde gömülüdürler.
Bu makalede, alt çenede nadir olarak görülen beş distomolar olgusu ve üst çenede beş distomolar olgusu ve bu olguların tedavi planlaması sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Distomolarlar, Sürnümerer Dişler, Panoramik Radyografi

ABSTRACT

Supernumerary teeth are described as the teeth present in addition to the normal dentition. Etiology of supernumerary teeth is unknown completely. Supernumerary teeth that occure distally to the third molar are called distomolar. Distomolars are seen less frequently in mandible than in maxilla. They appear more frequently in males than in females and are generally impacted.
In this article, five mandibular case reports which are seen rarely and five maxillar distomolar case reports and treatment plannings are presented.

Keywords: Distomolar, Supernumerary Teeth, Panoramic Radiography

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)