SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

CLEİDOCRANİAL DYSOSTOSİS’Lİ BİR OLGUNUN OVERLAY HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLE REHABİLİTASYONU [Oral Rehabilitation of a Patient with Cleido-Cranial Dysostosis with Overlay Removable Partial Dentures]

Hamiyet GÜNGÖR, Volkan ŞAHİN, Zuhal ÖZGÜR

Özet


ÖZET

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’na çiğneme güçlüğü şikayetiyle başvuran 50 yaşındaki cleidocranial dysostosis’li (CCD) bir kadın hastanın fonksiyon ve estetik kayıplarının giderilmesi amacıyla, overlay hareketli bölümlü protezle (OHBP) rehabilitasyonu hedeflenmiştir.

CCD; otozomal dominant geçişli, nadir görülen bir sendromdur. Maxilla ve mandibula’da görülen anormalliklerle birlikte hipoplazik veya aplazik sinus maxillaris, gömük dişler ve bu dişler üzerindeki kemik yoğunluğunda artma, derin damak kubbesi, damak yarığı, Class II veya III maloklüzyon, diş sert dokularında değişiklikler, süt dişlerinin eksfoliasyonunda gecikme, sürnümerer dişler, dentigeröz kistler, daimi dişlerin sürmesinde görülen gecikmeler ve artmış çürük yatkınlığı da görülebilir. Anamnezinde CCD’li olduğunu bildiren olgunun intraoral muayenesinde dikkati çekecek şekilde azalmış oklüzyon dikey boyutu ve Class III’e benzer maloklüzyon belirlendi. Radyografik olarak çok sayıda gömülü diş varlığı görüldü. Hastanın istekleri ve dental gereksinimleri doğrultusunda OHBP uygulaması seçeneği sunularak kabul edildi. Konvansiyonel yöntemlerle bitirilen OHBP’ler hastaya teslim edildi. Hasta 3 aylık periyotlarla kontrole tabi tutuldu ve protezleri sorunsuz bir şekilde kullandığı tespit edildi.

Bu olgu sunumunda CCD’li bir bireyde; alt ve üst çeneye uygulanan OHBP’lerle yapılan protetik restorasyon anlatılmıştır. Mevcut takip verileri ışığında OHBP’ler CCD’li bireylerde başarıyla kullanılabilen, kısa zamanda hazırlanabilen, düşük maliyetli ve estetik protetik uygulamalar olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Cleido-cranial Dysostosis, Overlay Hareketli Bölümlü Protez

ABSTRACT

The oral rehabilitation of a 50-years old woman with cleido-cranial dysostosis (CCD) referred to the Prosthodontics Department of the Kırıkkale University suffering from inadequate chewing ability with regard to maintain the functional and esthetical aspects utilizing overlay removable partial dentures (ORPD) was aimed.

CCD is a rare disorder with an autosomal dominant mode of inheritance. Hypoplasic or aplasic sinus maxillaris, impacted teeth, densening of the cortical bone surrounding the impacted teeth, high arch palate, cleft palate, Class II and III malocclusion,altered dental hard tissues, delayed exfoliation of primary teeth, supernumerary teeth, dentigerous cysts, delayed eruption of the permanent dentition and high caries incidence are common for the CCD besides the maxillo-mandibular defects. A significant decrease in the vertical dimension of occlusion with a Class III like malocclusion was determined in the initial intra-oral inspection of the case with a medical history of CCD. Multiple impacted teeth were detected in the radiographic examination. A treatment plan including fabrication of ORPDs was developed and accepted with regard to the patient’s expectations and dental requirements. The ORPDs were finished conventionally and delivered to the patient. The patient has been scheduled recall appointments every 3 months for a year and no problems associated with the ORPDs were determined.

This case report describes the prosthetic rehabilitation of a patient with cleido-cranial dysostosis utilizing ORPDs. ORPDs are considered to be efficient, esthetic and economical means to rehabilitate CCD patients in a relatively short time.

Keywords: Cleido-cranial Dysostosis, Overlay Removable Partial Denture

Tam Metin: TAM METİN-FULL TEXT (PDF)