SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

PERİODONTİTİSLİ HİPERLİPİDEMİLİ BİREYLERDE PERİODONTAL TEDAVİNİN SALYA LAKTOFERRİN SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ [The Effect of Periodontal Treatment on Salivary Lactoferrin Levels in Hyperlipidemic Patients with

Özlem FENTOĞLU, Gülin YILMAZ, Havva KOÇAK, Recep SÜTÇÜ, Fatma Yeşim KIRZIOĞLU

Özet


ÖZET

Amaç: Bu çalışmada amaç periodontitisli hiperlipidemili bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedavinin salya laktoferrin (sLF), seviyeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada yaşları 30 ila 57 arasında değişen 52 hiperlipidemili ve yaşları 31 ila 54 arasında değişen 28 sistemik olarak sağlıklı birey (K) olmak üzere toplam 80 periodontitisli birey yer aldı. Hiperlipidemik bireyler diyet önerilen (HD) ve statin önerilen (HS) bireyler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm bireylerin plak indeksi (Pİ), gingival indeks (Gİ), cep derinliği (CD), klinik ataçman seviyesi (KAS) ve sondlamada kanama varlığı yüzdesi (SK (%))’ ni içeren ölçümlerden oluşan klinik periodontal parametreleri kaydedildi. Serum lipidleri ve sLF seviyeleri değerlendirildi. Bütün hastalara cerrahi olmayan periodontal tedavi uygulanarak, periodontal tedavinin tamamlanmasını takiben 3. ayda klinik periodontal parametreler, sLF ve serum lipidleri tekrar değerlendirildi.

Bulgular: HS grubu, HD ve K gruplarına göre artmış başlangıç SK (%) değerine sahipti. HD grubunda başlangıç sLF ile CD, KAS ve SK (%), HS grubunda başlangıç sLF ile Pİ, SK (%) ve KAS arasında önemli ilişki saptandı. Hiperlipidemili gruplarda, SK (%) ve total kolesterol/yüksek densiteli lipoprotein değerleri ile sLF seviyesi arasındaki pozitif korelasyonlar başlangıçta anlamlı iken (p 0.05), 3. ayda sLF ile klinik periodontal ve serum lipid parametreleri arasında önemli korelasyon gözlenmedi.

Sonuç: Periodontal tedavi hiperlipidemili bireylerde periodontal inflamasyonun azaltılması ile ilişkili olarak sLF seviyelerinde ve aterojenik lipid profilinde azalmalara neden olmuştur. Antimikrobiyal ve lipid metabolizmasını düzenleyici bir enzim olarak LF’nin periodontal hastalık ve hiperlipidemi ilişkisindeki rolünü değerlendirmeye yönelik olarak daha geniş popülasyonlarda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Periodontitis, Hiperlipidemi, Salya Laktoferrin

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of non-surgical periodontal treatment on salivary lactoferrin (sLF) levels in hyperlipidemic patients with periodontitis.

Material and Method: There were 52 patients with hyperlipidemia aged 30-57 and 28 systemically healthy controls (C) aged 31-54, totally 80 subjects with periodontitis in this study. Hyperlipidemic subjects were divided into two groups as suggested diet (HD) and prescribed statin (HS). The periodontal parameters, including plaque index (PI), gingival index (GI), probing pocket (PPD) depth, percentage of bleeding on probing (BOP (%)), and clinical attachment level (CAL) were recorded. Serum lipids and sLF levels were evaluated. Clinical periodontal parameters, sLF and serum lipids were reevaluated in all subjects at three months after the completion of the non-surgical periodontal treatment.

Results: HS group had a higher value of baseline BOP (%) when compared to C and HD groups. Whereas in HD group there were significant correlations among baseline sLF, CD, CAL and BOP (%), in HS group there were significant correlations among baseline sLF, PI, BOP (%) and CAL. In hyperlipidemic groups, positive correlations between sLF, BOP (%) and total cholesterol/high density lipoprotein at baseline (p 0.05), while at the third month there were not significant correlations between sLF, clinical periodontal and serum lipid parameters.

Conclusion: The periodontal treatment led to decreases in sLF and atherogenic lipid profile in hyperlipidemic patients. Further longitudinal studies in larger populations are needed to clarify the role of the LF in the association between periodontal disease and hyperlipidemia.

Key words: Periodontitis; Hyperlipidemia; Salivary Lactoferrin

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)