SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

İSKELETSEL SINIF II BÖLÜM 1 ANOMALİLERDE MAKSİLLER BİRİNCİ MOLAR VE PREMOLARLARIN ROTASYONLARI [Rotations of Upper Molar and Premolars in Skeletal Class II Division 1 Anomalies]

Elçin ESENLİK, Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU

Özet


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı maksiller birinci molar ve premolarların rotasyonlarını iskeletsel Sınıf II Bölüm 1 vakalarda ve Sınıf I kontrol grubunda değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Sınıf II Bölüm 1 anomalili bireylere (ortalama yaş 16.3±2,49 yıl) ait 83 dental model ve Sınıf I bireylere (ortalama yaş 18.3±3.28 yıl) ait 73 dental model değerlendirilmiştir. Maksiller birinci molarları ve birinci ve ikinci premolarların rotasyon açıları ve birinci molarlar ve birinci ve ikinci premolarlar arası transvers genişlikler ölçülmüştür. Gruplar arası farklar student t-testi ile karşılaştırılmıştır ve gruplar içinde sağ ve sol taraf arasında fark olup olmadığını belirlemek için eşleştirilmiş t-testi uygulanmıştır. Değişkenlerin ilişki dereceleri Spearman korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır.

Bulgular: Maksiller birinci molar mesiolingual rotasyon miktarı Sınıf II grupta Sınıf I gruba göre artmıştır (p 0,001). Maksiller ikinci premolar rotasyonları her iki grupta benzerken, maksiller birinci premolarların mesiolingual rotasyonları Sınıf II grupta daha azdır (p 0,05; p 0,01). Maksiller molar ve premolarlar arası genişlik ölçümlerinde gruplar arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Her iki grupta da sağ taraf molar ve premolar rotasyonları sol taraftan daha fazladır.

Sonuç: Maksiller birinci molarların mesiolingual rotasyonları iskeletsel Sınıf II Bölüm 1 anomalilerde daha fazladır. Maksiller birinci premolarlar ise tam tersine Sınıf II vakalarda daha az mesioligual rotasyon göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Sınıf II Anomali, Molar Rotasyonu, Premolar Rotasyonu, Maksiller Ark Genişliği

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to evaluate the rotation of upper first molars and premolars in skeletal Class II division 1 cases and Class I control group.

Material and Methods: Maxillary dental casts of 83 patients with skeletal Class II division 1 malocclusion (mean age 16.3±2,49) and 73 subjects with Class I ideal occlusion (mean age 18.3±3.28) were evaluated. Rotation angles of first molars and first and second premolars and transversal widths of the first molars and first and second premolars were measured. The mean differences between groups were compared by student t-test, and paired Samples-t test was applied for determining the differences between left and right sides within groups. Degrees of associations between continuous variables were calculated by Spearman’s correlation coefficient.

Results: The amount of mesiolingual rotation of the maxillary first molars were higher in Class II group than Class I group statistically significant (p 0,001). Maxillary second premolars showed similar values, while maxillary first premolars mesiolingual rotations were decreased in Class II group (p 0,05; p 0,01). No significant differences were found between the molar and premolar widths between the groups. Molar and premolars’ rotations were significantly greater in right side than left side in both groups.

Conclusion: Mesiolingual rotations of maxillary first molars increased in skeletal Class II division 1 cases. In contrast, maksillary first premolars showed less mesiolingual rotations in Class II cases.

Keywords: Class II Anomaly, Molar Rotation, Premolar Rotation, Maxillary Arch Width

Tam Metin: TAM METİN-FULL TEXT (PDF)