SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

MİNE VE DENTİNE BAĞLANAN TAM-SERAMİK RESTORASYONLARIN MAKASLAMA BAĞLANMA DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI [Comparison of Shear Bond Strength of Full-Ceramic Restorations on Enamel and Dentin]

Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN, P. Sema AKA

Özet


ÖZET

Giriş: Tam-seramik restorasyonlar, daimi diş dokularına ait kayıpların estetik ve/veya fonksiyonel nedenlerle restore edilmesinde sıklıkla kullanılan sabit parsiyel protetik retorasyonlardır.

Amaç: Bu çalışmanın amacı; daimi diş minesi ve dentinine bağlanan tam-seramik restorasyonların makaslama bağlanma dirençlerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 20 adet daimi 1.molar diş, mine ve dentine bağlanacak örneklere göre 2 gruba ayrıldı (n=10). Mine yüzeyleri, kesme kesme cihazı (Microcut-Precision Cutter/Metkon,Türkiye) yardımıyla 0,5mm düzleştirildi. Dentin yüzeylerinin hazırlanması için dişlerin tüm okluzal yüzeylerinde, santral fossalarından itibaren 1,5mm aşındırma yapıldı. Mine yüzeylerine 30sn ve dentin yüzeylerine 15sn boyunca %35’lik fosforik asit (Etching-gel/3M,USA) uygulandı, 10sn suyla yıkandı, havayla kurutuldu. “3mmx3mm” ebatlarında hazırlanan IPS-Empress seramik diskleri (Ivoclar/Vivadent,Liechtenstein), bir total-etch bonding sistem (Single Bond/3M,USA) ve bir kompozit yapıştırma simanı (Opal Luting/3M,USA) yardımıyla mine ve dentin yüzeylerine yapıştırıldı. Dişler, oda sıcaklığında 24 saat, distile suda bekletildi, +50C/+550C ‘de 500 kez termosiklusa tabi tutuldu, 1mm/dk’lık başlık hızı bulunan “Universal Test Cihazı” (Lloyd-LRX Universal/ Fareham, England) ile makaslama bağlanma direnci testi uygulandı. Veriler Tek-Yönlü-ANOVA Testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi (p 0.05). Kırılma tipleri stereomikroskopta yüzdesel olarak belirlendi (2.5x10).

Bulgular: Çalışmada, daimi diş minesi ve dentinine bağlanan tam-seramik örnekleri arasında bağlanma değerleri açısından istatistiksel farklılık bulundu (p 0,05). Diş/restorasyon ara yüzeyleri arasında bağlanma başarısızlığı daha çok adeziv tipte gözlendi, koheziv tipte kırığa rastlanmadı.

Sonuç: Çalışmada daimi diş minesi ve dentinine bağlanan tam-seramik restorasyonlardan elde edilen makaslama bağlanma direnci değerleri arasında anlamlı farklılık gözlenmekle birlikte, diş dokuları ayrı ayrı değerlendirildiğinde, her iki diş dokusu için de elde edilen bağlanma değerlerinin, dişlere gelen çiğneme kuvvetlerine uygun direnç sağlayabilmeleri açısından yeterli oldukları fikrine varıldı.

Anahtar kelimeler: Tam-Seramik Restorasyonlar, Kompozitler, Makaslama Bağlanma Direnci, Kırılma Başarısızlığı

ABSTRACT

Introduction: All-ceramic fixed partial restorations are commonly used to restore the loss of tissues of permanent teeth.

Objectives: The aim of this study was to compare the shear bond strength of all-ceramic restorations of enamel and dentin of permanent teeth.

Material and Method: 20 permanent human 1.molar teeth were selected for samples of enamel and dentin (n=10). Enamel surfaces were flattened in 0.5 mm depth by “Microcut-Precision Cutter/Metkon,Turkey”. All occlusal surfaces were abraded in 1,5mm depth from the central fossa of teeth for preparing the dentin surfaces. Prepared surfaces were etched with “35% Etching-gel/3M,USA”(30s for enamel and 15s for dentin). They were washed with water and dried with air. IPS-Empress ceramic discs (Ivoclar/Vivadent,Liechtenstein) (3mmx3mm) were bonded to enamel and dentin surfaces using a total-etch bonding system (Single Bond/3M,USA) and a composite luting cement (Opal Luting/3M,USA). Teeth were immersed in distilled water (at room temperature, 24h), thermocycled (+50C/+550C,x500), tested with “Universal-Testing-Machine” (Lloyd-LRX Universal /Fareham, England) (crosshead speed:1 mm/minute). Bond failures were examined under stereomicroscope (2.5x10). One-Way-ANOVA Test was used to statistical evaluation (p 0,05).

Results: Statistical difference was found between samples of enamel and dentin (p 0,05). Fracture failure was mostly adhesive, there was not observed any cohesive fracture.

Conclusion: Although statistical difference was present between groups of enamel and dentin, it has been decided that, the shear bond strengths of enamel and dentin are sufficient to provide an adequate strength to chewing forces when the tissues of the teeth are evaluated respectively.

Keywords: All-Ceramic Restorations, Composite, Shear Bond Strength, Fracture Failure

Tam Metin: TAM METİN-FULL TEXT (PDF)