SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

ÜÇ FARKLI HASSASİYET GİDERİCİ AJANIN DENTİN TÜBÜLLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ [Evaluation of the Effect of Three Different Desensitizers on the Dentin Tubules Using a Scanning Electron Microscope]

R. Banu ERMİŞ, Esra UZER ÇELİK

Özet


ÖZET
Amaç: Dentin aşırı hassasiyetinin giderilmesi amacıyla farklı etki mekanizmalarına sahip hassasiyet giderici ajanlar geliştirilmiştir. Bu ajanlar genellikle dentin tübüllerini tıkayarak sıvı akışını azaltıp aşırı hassasiyeti önlemektedir. Bu çalışmanın amacı üç farklı hassasiyet giderici ajanın dentin tübülleri üzerine etkisinin taramalı elektron mikroskobu ile kantitatif olarak incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Yirmi adet çekilmiş insan azı dişi kullanılarak 20 tane disk şeklinde örnek hazırlandı. Örneklerin üst yüzeyi elmas frezle su soğutması altında 6 bölmeye ayrıldı. Örnekler, uygulanacak hassasiyet giderici ajana göre dört gruba ayrıldı: a) DenShield (EC Logistics) b) Gluma Comfort Bond+Desensitizer (Heraeus Kulzer) c) iBond (Heraeus Kulzer) d) Kontrol grubu. Hassasiyet giderici ajanlar örneklerin yüzeyine üretici firmaların önerileri doğrultusunda uygulandı. Kontrol grubundaki örneklere hassasiyet giderici ajan uygulanmadı. Örnekler taramalı elektron mikroskobuyla x2000 büyütmede incelendi. Her grup için örneklerden 30 adet fotoğraf alındı. Her fotoğraftaki açık, yarı açık ve görünür (açık+yarı açık tübüller) dentin tübüllerinin sayısı hesaplandı. Veriler; tek yönlü ANOVA ve Dunnett-C testleri ile analiz edildi.
Bulgular: Gluma Comfort Bond+Desensitizer ve iBond gruplarında DenShield ve kontrol gruplarına göre daha az sayıda görünür ve açık dentin tübülleri izlendi (p 0.05). Görünür ve açık dentin tübül sayısı açısından DenShield ve kontrol grupları arasında fark saptanmadı.
Sonuç: Hassasiyet giderici olarak kullanılan adeziv rezinlerin (Gluma Comfort Bond+Desensitizer ve iBond) dentin tübüllerini etkili bir şekilde örtülerken, tübül ağızlarında kalsiyum fosfat kristalleri oluşturarak etki eden diğer hassasiyet giderici ajanın (DenShield) dentin tübüllerini tıkamada yeterli olmadığı belirlendi.


ABSTRACT
Aim: Desensitizers with different effect mechanisms were developed in order to treat the dentin hypersensitivity. These agents generally prevent the hypersensitivity by reducing the fluid flow with the help of occluding the dentin tubules. The purpose of this study was to quantitatively examine the effect of three different desensitizers on the dentin tubules using a scanning electron microscope.
Materials and Methods: Twenty disc-shaped samples were prepared using 20 extracted human molar teeth. The upper surfaces of samples were divided into 6 chambers using diamond bur under water cooling. Samples were assigned into 4 groups according to the desensitizers to be applied: a) DenShield (EC Logistics) b) Gluma Comfort Bond+Desensitizer (Heraeus Kulzer) c) iBond (Heraeus Kulzer) d) Control group. The desensitizers were applied onto the surfaces of samples according to the manufacturers’ instructions. No desensitizer was applied onto the samples in the control group. Samples were examined using a scanning electron microcope at x2000 magnification. Total of thirty photographs from samples were taken for each group. The number of open, partially occluded and total visible (open+partially occluded) dentin tubules was counted on each photograph. The data were analyzed by one-way ANOVA and Dunnett-C tests.
Results: Less number of total visible and open dentin tubules was observed in the Gluma Comfort Bond+Desensitizer and iBond groups than DenShield and control groups (p 0.05). No significant differences were observed between DenShield and control groups in terms of total visible and open dentin tubules.
Conclusion: While the adhesive resins used as a desensitizer (Gluma Comfort Bond+Desensitizer and iBond) efficiently sealed dentin tubules, the other desensitizer affecting by creating calcium phosphate crystals (DenShield) was found insufficient in occluding dentin tubules.

Tam Metin: Tam Metin-Full Text (PDF)