SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2010)

Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus L. 1758) Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonunda Yaşama ve Büyüme Özellikleri

ilhan AYDIN, Hamza POLAT, Orhan AK, Ercan KÜÇÜK

Özet


Bu çalışmada, doğadan dip trolü ile yakalanan pisi balıklarının (Platichthys flesus luscus L. 1758) kültür şartlarına adaptasyonu, yaşama oranı ve yem alımı ile cinsiyetlerine göre yaşama oranı ve büyümesi belirlenmiştir.
Birinci denemede 34, ikinci denemede 46 adet pisi balığı kullanılmış ve haftada üç defa doyuncaya kadar yemlenmişlerdir. Birinci denemede yaşama oranı ilk aylarda hızlı bir düşüş göstermiş ve 9 aylık deneme sonunda %23,5 olarak gerçekleşmiştir. Yem tüketimi başlangıçta balık başına aylık 4,3 g gibi düşük miktarlarda iken adapte olan balıklarda bu miktar deneme sonunda 60,0 g’a ulaşmıştır. İkinci denemede yaşama oranı ilk 3 ay yüksek seyretmiş ve 11 aylık deneme sonunda dişi bireylerde % 11 ve erkek bireylerde % 19 olarak gerçekleşmiştir. Adaptasyonun ilk 5 aylık döneminde ağırlık kaybı görülürken daha sonra yeme alışan balıklar hızlı bir gelişim dönemine girmiş ve 11 aylık süre sonunda dişi ve erkek bireyler sırasıyla 34,9±3,23 cm ve 25,1±2,26 cm (ortalama 30,5±2,10 cm) total boya ve 342,5±81,96 g ve 167,59±58,38 g (ortalama 239,51±117,43 g) ağırlığa sahip olmuşlardır. Başlangıçta dişi ve erkek bireyler için ortalama kondisyon faktörü sırasıyla 1,06±0,04 ve 0,95±0,02 olarak belirlenmiş, 11 ay sonunda ise 0,86±0,09 ve 0,98±0,02 olarak hesaplanmıştır.
Sonuç olarak, yüksek oranda ölümler görülmesine rağmen, adapte olan pisi balıklarında gonad gelişimi gözlenebilir ve gamet elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Pisi balığı, Platichthys flesus luscus L. 1758, adaptasyon, büyüme, kondisyon faktörü

Survival and Growth Characteristics of Black Sea flounder (Platichthys flesus luscus L. 1758) during the Culture Condition Adaptation Period

ABSTRACT

In this study, adaptation to culture conditions, growth, feed intake and survival rate of flounder that caught by bottom trawling from Black Sea were examined.
Thirty-four fish in the first experiment and forty-six fish in the second experiment were used. Fish were feed three times a week. In the first experiment, survival rate showed a rapid decline in the first months and it was 23.5% at the end of experiment. While amount of initial feed consumption per fish per month was low as 4.3g, this amount reached 60.0g with adaptation of fish at the end of experiment. In the second experiment, survival rate remained high during the first three months and it was 11% for female and %19 for male at the end of 11 months. . Weigh of fish in adaptation were decreased in first five months but later increased with increasing of feed intake. At the end of 11 months period, fish length and weight for female and male were 34.9±3.23 cm, 342.5±81.96 g and 25.1±2.26 cm, 167.59±58.38 g respectively. Initial condition factor for female and male were 1.06±0.04 and 0.95±0.02 respectively. At the end of the experiment, condition factor for female and male were 0.86±0.09 and 0.98±0.02
Consequently, in spite of high death, gonad development can be observed and gamete can be obtained in adapted flounders.

Key Words: Black Sea flounder, Platichthys flesus luscus L. 1758, adaptation, growth, condition factors

Tam Metin: PDF