SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2010)

Yanbolu Deresine Bırakılan Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Geri Dönüşümü, Büyümesi ve Beslenmesi

Eyüp ÇAKMAK, ORHAN AK, Nilgün AKSUNGUR, Şirin FİRİDİN, Yahya ÇAVDAR, Muharrem AKSUNGUR, İlker Zeki KURTOĞLU, Bayram ZENGİN

Özet


Bu çalışmada, akarsuda yapılacak olan balıklandırma çalışmalarına bir örnek teşkil etmesi bakımından, balıklandırmada kullanılan genel kriterlerden akarsuyun seçimi, biyolojik yapısı, istasyon seçimi, yöntem, tür, balıklandırma ve geri dönüşüm oranı irdelenmiştir. Çalışma, Yanbolu Deresi üzerinde Aralık 2006 ile Kasım 2007 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmada Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) tatlı su kuluçkahanesinde üretilen ortalama 9.59±0.14 cm boy ve 9.31± 0.44 g ağırlıkta Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax, Pallas 1811) yavruları (F2 ve F3) kullanılmıştır. Akarsu üzerinde dört farklı istasyon belirlenmiş ve her istasyona sıvı plastik marka ile farklı renklerde markalanan toplam 2.624 adet balık bırakılmıştır. Geri yakalama çalışmasında markalı balıkların yakalanma oranı %6.7 olarak bulunmuştur. Markalı balıkların akarsudaki dağılımı, adaptasyonu, büyüme ve beslenme özellikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yanbolu Deresi, Karadeniz alabalığı, Salmo trutta labrax, markalama, balıklandırma, geri yakalama.

Re-catch, Growth and Feeding of the Black Sea Trout
(Salmo trutta labrax Pallas, 1811) of the Releasing to Yanbolu River

ABSTRACT

In this study, was examined to be performed on stream fish releasing studies to serve as an example in terms of fish from the general criteria used stream selection, biological structures, station selection, methods, fish species classification and recycling rate. Study was conducted on Yanbolu River between December 2006 and November 2007. Produced in freshwater hatcheries study Centre of Fisheries Research Institute (CFRI) Black Sea trout (Salmo trutta labrax, Pallas 1811) offspring (F2 and F3) were used average length 9.59 ± 0.14 cm and weight 9.31 ± 0.44 g. The four different stations and each station designated rivers to the liquid plastic in different colors and brands of the brand of fish are left in total 2624 units. Catch of fish caught in the operation of back-branded ratio was found to be 6.7%. Branded in the distribution of fish streams, adaptation, growth and nutritional characteristics were investigated.

Key Words: Yanbolu River, Blacksea trout, Salmo trutta labrax, releasing, tag, re-catch.

Tam Metin: PDF