SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2009)

Mersin İli Elvanlı Köyü’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği Yapılan Su Kaynaklarında Bakteriyel Yükün Araştırılması

Selmin ÖZER, Pınar BULDUKLU, Ersin ÖZER, Orhan Özkan AKOL

Özet


Mersin ili Elvanlı Köyü’nde iki dere üzerinde bulunan Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) işletmelerinin birbirlerinin bakteriyel yüküne etkilerinin belirlenmesi amacıyla 11.12.2007 - 20.01.2008 tarihleri arasında, dere kaynaklarından, Dedekavak deresi üzerindeki bir işletme ve Karapınar deresi üzerindeki 3 işletmenin giriş ve çıkış suyundan toplam 78 adet örnek alındı.
Suyun sıcaklık, çözünmüş oksijen ve pH değerleri ölçüldü, 17 ºC ve 35 ºC’de toplam aerobik bakteri ve fekal streptokok sayımları yapıldı. İdentifiye edilen izolatların antibakteriyel duyarlılık testleri yapıldı.
Su örneklerinin toplam aerobik bakteri sayıları tolere edilebilir standartların üzerinde bulundu. Örneklerin 20’sinde (% 25,64) saptanan fekal streptokokların 9’u (% 45) giriş suyu, 11’i (% 55) çıkış suyundan izole edildi.
Toplam 46 adet izolatın 20’si (% 43,48) giriş suyu, 26’sı (% 56,52) ise çıkış suyu örneklerinden elde edildi. Bu izolatların 14’ü Enterococcus faecalis (% 30,43), 13’ü Enterococcus casseliflavus (% 28,26), 10’u Enterococcus gallinarum (% 22,74), 5’i Enterococcus faecium (% 10,87), 2’si Lactococcus lactis ssp. lactis (% 4,35), 1’i Aerococcus viridans (% 2,17) ve 1’i de Streptococcus uberis (% 2,17) olarak tarif edildi.
Streptokokkal izolatların % 84,8’inin sulfametoksazol-trimetoprim’e, % 80,4’ünün streptomisin’e, % 60,9’unun ofloksasin’e, % 50’sinin enrofloksasin’e, % 47,8’ünün gentamisin’e, % 45,7’sinin novobiosin’e, % 43,5’inin eritromisin’e, % 39,1’ünün oksitetrasiklin’e, % 37’sinin neomisin ve penisilin’e, % 30,4’ünün amoksisilin ve vankomisin’e dirençli oldukları gözlendi.

Tam Metin: PDF