SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

SİYASAL REJİM SINIFLAMALARININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ÜZERİNE

Hasan BURAN

Özet


Siyasal rejimler bugüne kadar değişik ölçütlere göre değişik biçimlerde sınıflandırılmışlardır. ‘Egemenliğin sahipliği’ ve kullanımı’ ölçütüne göre yapılan siyasal rejimler içinde yer alan bazı rejimler zaman içinde farklılaştığından; bunlara dayalı genellemeler de geçersizleşmeye başlamıştır. Çalışma söz konusu geçersizleşme sorununa çözüm bulmaya katkıda bulunmak amacıyla söz konusu siyasal rejim sınıflamalarını yeniden gözden geçirmeyi amaçlamıştır. Yeni sınıflandırma ya radikal bir şekilde sil baştan yapılabilirdi. Ya da mevcut ana sınıflamalar korunarak alt türler halinde ele alınabilirdi. Bu çalışmada ikinci yol tercih edilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak ilk aşamada geçmişten günümüze uygulanmış bazı siyasal rejimlere sınırlı da olsa yer verilmekte; ikinci aşamada çağdaş siyasal rejimler alt sınıflamalara tabi tutulmaktadır.
Siyasal sistemler, Siyasal rejimler, Siyasal iktidar

Tam Metin: PDF