SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

KÜLTÜRLERARASI ADAPTASYON ENVANTERİ (CROSS CULTURAL ADAPTABILITY INVENTORY-CCAI) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ayşegül KARAEMİNOĞULLARI, Altan DOĞAN, Serdar BOZKURT

Özet


Araştırmada, yurtdışına gönderilecek çalışanların seçimlerinde kullanılabilecek Kelley ve Meyers tarafından geliştirilen kültürlerarası adaptasyon envanteri, İstanbul’daki iki devlet üniversitesinin işletme anabilim dalında bulunan öğrencilerine uygulanmış ve bu envantere ait veriler elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yabancı kültürlere uyum sağlama ve yabancı kültürlerde çalışabilme durumlarında etkili olabilecek “bir ders alıp-almama” değişkenine göre farklılıkları adaptasyon envanteri bağlamında ortaya konmaya çalışılmıştır. Veriler SPSS 11.5 for Windows programında analiz edilmiştir. Envantere ilişkin veri analizinde, faktör analizinin yanı sıra tanımlayıcı istatistiki analizlerden (aritmetik ortalama ve standart sapma) yararlanılmıştır. “Ders alıp-almama” değişkeni doğrultusunda geliştirilen hipotezlere ilişkin Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, kültürlerarası adaptasyon envanterinin incelenen örneklem bağlamında uygulanabilir olduğu görülmüştür. Ayrıca kültürlerarası adaptasyon envanterinin “ders alıp-almama” değişkenine göre algısal duyarlılık boyutunda anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Kültürlerarası Adaptasyon Ölçeği, Kültürlerarası Uyum, İşletme Bölümü Öğrencileri.

Tam Metin: PDF