SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

DUYGUSAL BAĞLILIK ile İŞ TATMİNİ ve İŞ TATMİNİNİN ALT BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ANALİZ ETMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Öznur AŞAN, Kubilay ÖZYER

Özet


Bu çalışmada duygusal örgütsel bağlılık ile iş tatmini ve iş tatminin 9 alt boyutu arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Çalışmada Allen ve Meyer’in (1990) geliştirdikleri örgütsel bağlılık anketi ile Spector (1994) tarafından geliştirilmiş olan iş tatmini anketi kullanılmıştır. Araştırma toplam 184 katılımcı ile yürütülmüştür. Analiz sonuçlarına göre, duygusal örgütsel bağlılık ile genel iş tatmini arasında olumlu yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur. Tatmin alt boyutlarına bakıldığında ise, toplam 9 alt boyuttan 6 tanesi duygusal örgütsel bağlılık ile ilişkili çıkmış, diğer 3 tanesi ile herhangi bir ilişkinin varlığına rastlanmamıştır.
Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, İş tatmini

Tam Metin: PDF