SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

LİDERLİK DAVRANIŞI VE TOPLUMSAL NORM İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Hasan İBİCİOĞLU, H. İbrahim ÖZMEN, Sebahattin TAŞ

Özet


Bu çalışma ile liderin yaşamında (özellikle gelişme çağında) içinde bulunduğu sosyal yapıların normlarının liderlik davranışına etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Liderler, birey olarak yetişme döneminde (7-18 yaş arası) aile, eğitim kurumları, çevre gibi sosyal yapılar içerisinde bulunmaktadır. Yetişme dönemini takip eden süreçte ise bir kurumda çalışmaya başlamaktadır. Araştırmada, liderin içinde bulunduğu sosyal yapıların norm düzeyi ile liderlik davranışının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada veriler,11-12 Nisan 2009 tarihinde TOBB, DEİK ve DTM tarafından organize edilen Dünya Türk Girişimler Kurultayı’na Türkiye’den katılan işletme sahipleri üzerinde yapılan anket çalışması ile elde edilmiştir.
Lider, Liderlik Davranışı, Toplumsal Normlar.

Tam Metin: PDF