SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

MECLİS-İ MEB’USÂN ZABIT CERİDELERİ (1293=1877) ÜZERİNDEN TÜRK BELEDİYECİLİĞİNİ ANLAMAK

Yakup ALTAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, I. Meşrutiyet Dönemi’nde belediyelerle ilgili yasal düzenleme çalışmalarını ve yaşanan tartışmaları Meclis-i Meb’usân Zabıt Cerideleri üzerinden anlamaya çalışmaktır. Çalışmada, belediye örgütünün kuruluşu tarihsel süreç içinde genel hatlarıyla ele alınmış ve sonrasında Dersaâdet Belediye Kanunu ve Vilâyât Belediye Kanunu’nun Meclis-i Meb’usân’da görüşülmesi sırasındaki tartışmalar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Ortaya çıkan bulgular, meclis toplantılarındaki tartışmaların, İstanbul ve taşra belediyelerinin durumu; İstanbul’un yirmi belediyeye bölünmesi; belediye kurulacak yerler ve nüfus kriteri; belediye başkanı ve belediye meclisi; belediye organlarının seçimi; seçme ve seçilme; belediye personeli; mali yapı; belediyenin görevleri konularına odaklandığını göstermektedir.
Kamu Yönetimi, Yerel yönetimler, Türk Belediyeciliği, Tanzimat, Meclis-i Meb’usân Zabıt Cerideleri.

Tam Metin: PDF