SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

TÜRKİYE'DE FAİZ ORANLARININ YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (1980 - 1997 DÖNEMİ ÖRNEĞİ)

Muzaffer DEMİRBAŞ

Özet


Bu çalışmada Türkiye'de 1980-1997 yılları arasında faiz oranları¬nın yatırımlar üzerindeki etkisi incelenmektedir. Faiz kavramı üzerindeki iktisadi tartışmalara değinmeden, kısaca geleneksel iktisat yazını ve Mc Kinnon-Shaw hipotezinde faiz-yatırım ilişkisine değinilmiştir. Türkiye'de 1980 sonrası dönemde uygulanan faiz politikasının temel amaçları belirtil¬dikten sonra, 1980 sonrası dönemde izlenen ekonomik politikaların yatırım¬lar üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. 1980-1997 yılları arasında imalat sanayii sabit sermaye yatırımlarının gelişimi oldukça kısa olarak rakamlarla verildikten sonra, faiz oranlarının özel kesim imalat sanayii ve özel kesim toplam sabit sermaye yatırımları üzerindeki etkisi regresyon ana¬lizine tabii tutulmuştur. Uygulama sonucunda, özel kesim imalat sanayii ve özel kesim toplam sabit sermaye yatırımları ile faiz oranları arasında negatif /ters yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, faiz oranlarının yatırımlar üzerin¬deki etkisinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Faiz oranlarının yatırımlar üzerindeki etkisinin neden anlamsız olduğuna ise; Türkiye ve Türk ekonomisi gerçeği göz önünde bulundurularak cevap aranmıştır. Türkiye'de özel kesim yatırımlarının, faiz oranları dışındaki çeşitli faktörlerden (örneğin, politik ve yapısalfaktörler) etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Faiz, Yatırım,1980 sonrasında yatırımları etkileyen faktörler Türkiye'de yatırımları etkileyenfaktörler

Tam Metin: PDF