SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

MODERNİZM-İKTİSAT-RETORİK VE METAFOR ÜZERİNE POST-EPİSTEMOLOJİK BİR DENEME

Murat Ali DULUPÇU

Özet


Modernizm, Batıda, kendiliğinden ortaya çıkan bir tür dünyayı algılama biçimidir. Doğu tarafın¬dan özümsenemeyen bu dünyayı algılama biçimi, olağan hayatın dışında, bilimin, bilginin ve bunlara ulaşılacak yol olan metodolojinin sınır ve içeriğini belirler. Modernizmin bilimdeki belirleyiciliği ayrımcı kural koyucu metodoloji çerçevesinde incelenir. Bu çalışma, ayrımcı kural koyucu metodolojinin evrimi ile bu metodolojinin çizdiği sınırları kaldıran hareketlerden biri olan retorik ve iktisattaki yansımasının modernist olmayan bir değerlendirmesidir.
Retorik, Metafor, Modernizm

Tam Metin: PDF