SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN FİNANS PİYASALARI ÜZERİNE ETKİSİ

İbrahim Attila ACAR, Ali YAVUZ

Özet


Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, hem ülkeleri hem de milli ekonomileri derinden etkile¬mektedir. Finans piyasaları da bu gelişmelerden payını almıştır. 1997'den bu yana dünyanın içinde bulun¬duğu kriz ortamı hiçbir ülke ekonomisinin sorunları tek başına yaşamadığını göstermiştir. Güneydoğu Asya'da baş gösteren kriz bütün bir dünya sisteminin krizi haline dönüşmüştür. Bunun nedeni birbirleriyle ekonomik açıdan entegre olan ülke sayısının artmasıdır ki bu da küreselleşmenin bir göstergesidir. Sırasıy¬la Çin, Rusya, Latin Amerika ve AB ülkelerini de etkisi altına alan Asya krizi, sistemin duyarlılığını da ortaya koymuş ve IMF ve Dünya Bankasinın da konumunun tartışılmasına sebep olmuştur. Krize karşı üretilen çeşitli teorilerin de birbirlerine tamamen zıt görüşleri ifade etmesi, uygulanacak ekonomi politikaları konu¬sunda da bir uyum olmadığının göstergesidir.
Küreselleşme, Finansal Piyasalar, Asya Krizi.

Tam Metin: PDF