SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE -GSMH AÇIKLARININ ANALİZİ-

Recep KÖK

Özet


79907/ yılların başından beri yaygın bir şekilde tartışılan Globalizm/Küreselleşme olgusunu, ülkemiz açısından da değerlendirdiğimizde; Türkiye'nin yaklaşık otuz yıla varan bir hazıdık aşamasından sonra Gümrük Birliğine dahil olmakla birlikte Avrupa Birliğine tam üye olma aşamasına hangi ölçüde hazır olduğu ve bölgeselleşme çerçevesindeki rekabet gücünün ne düzeyde bulunduğu gibi konulara amprik parametreler yardımıyla cevap vermek için geniş çalışmalar yapmak ya da önemli araştırma sonuçlarını irdelemek gerekir. Burada, bir tebliğ çerçevesinde bu konuların ayrıntılı analizi yerine belli bir parametre esas alınarak siyasal planda karar alıcıların oluşturdukları politikalara dikkat çekilmekte ve bazı sonuçlardan hareketle de yeni politikalar oluşturma gerekliliğinin önemi üzerinde durulmaktadır.
Tebliğin temel mesajı; küreselleşme ve AB'ye entegrasyon açısından makroekonomik istikrarın büyük önem taşıdığıdır. Potansiyel hasıladan daha az gerçekleşmiş fiili hasıla olarak tanımlanan GSMH açıklan, kronik enflasyonu açıklayan temel bir değişken olarak kabul edilmiş ve hasıla açığının sonuçları, Doğrusal Zaman Trendleri ve Hodricks-Proscott (HP) Filtreleme yöntemiyle analiz edilmiştir.
Küreselleşme, Entegrasyon.Kronik Enflasyon, Doğrusal Zaman Trendleri, Hodricks-Proscott Filtreme Yöntemi.