SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE MALİ TABLOLAR İLKELERİNİN YÖNETİM MUHASEBESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nilüfer TETİK

Özet


İşletmelerin faaliyetlerinde başarılı sonuçlar elde etmeleri ancak doğru ve gerçek bilgilerle mümkün olabilir. Bu bilgilerin sağlanmasında muhasebenin işletme üzerindeki rolü büyüktür. Muhasebe, işletmenin bütün işlevlerini içeren planın hazırlanmasında ve uygulanmasında düzenlenmiş finansal tablo verileri ile yönetime yardımcı olur1 Bu nedenle günümüzde muhasebe artık bir kayıt sistemi olarak nitelendirilmemelidir.
Muhasebenin başta işletme yöneticileri olmak üzere ilgili tüm kişi ve gruplara gerekli bilgileri zamanında ve yeterli ölçüde aktarması gerekir. Bunun için eldeki sayısal verilere ve gereksinim duyulan konulara göre bilgiler veren ve yorumlayan bir sistem kurulmalıdır.
Düzenlenen finansal tabloların en önemli amaçlarından birisi karar almak için bilgi sağlamaktır. Olağan koşullarda belirli ilkelere göre düzenlenmiş finansal tablolar bu bilgileri verebilir. Nitekim ülkemizde 1.1.1994 tarihinden itibaren tüm itletmeleri kapsayan Tekdüzen Muhasebe Sistemi uygulanmaya başlamıştır.
Bu sistemde Muhasebenin Temel Kavramları, Mali Tablo İlkeleri, Hesap Planı ve Finansal Tablo formlarında bir örnekliğin sağlanması amaçlanmıştır. Ancak günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelen enflasyonun etkisi ile finansal tabloların beklenen amaca hizmet etmede yetersiz kaldığı bir gerçektir. Bu durumda muhasebe ilgili kişi ve gruplara işletme faaliyetleri ile ilgili bilgileri aktarmada işlevini yerine getiremez hale gelmiştir. Bu nedenle yönetim muhasebesinin önemi işletmede daha fazla hissedilmeye başlamıştır.

Tam Metin: PDF