SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

TÜRKİYE'DE TARIMSAL KİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SORUNUNA KOOPERATİFÇİLİK MODELİ ÖNERİSİ

Adnan ERTAN

Özet


Günümüzde kabul edilen en önemli ekonomik sistemlerden birisi, piyasa mekanizmasının kaynakların etkinliğini sağlamada en önemli bir araç olduğu yönündedir. Bu amaçla birçok ülkelerde değişik şekillerde özelleş¬tirmeler yapılmaktadır. Dünyada gelişmiş ülkelerde yapılan özelleştirme uygulamalarında Tarımsal Sanayi'ye rastlanılmamaktadır. Gelişmiş ülkeler¬de, Tarımsal Sanayi kooperatiflerin elinde olduğundan özelleştirme ile ilgileri yoktur. Türkiye'de ise Tarımsal Sanayi KİT'leri devletin elindedir.
Bu çalışmanın amacı ülkemizde yaklaşık 15 yıldır tartışılagelen ve diğer KİT'ler gibi gündemde tutulan Tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesi konusuna yeni bir yaklaşım olarak kooperatifçilik modeli önermektir.

Tam Metin: PDF