SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN HAKLI NEDENLERLE ŞİRKETİN FESHİNİ İSTEME HAKKI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

M. Fahrettin ÖNDER

Özet


Anonim şirketlerde çoğunluk azınlık ilişkisi şirket işleyişinde önemli bir vakıadır. Azınlık daima gözetilen bir konumda yer alır. Öncelikle kanun koyucu birtakım koruyucu haklar vererek şirket işleyişinde istikrar sağlamaya çalışmıştır
Azınlığın anonim şirketi, haklı nedenlerin varlığı halinde feshettirebilmesi hakkı olan incelememizde:
İlk olarak haklı neden kavramı ve hukuki niteliği üzerinde durulacaktır. Çünkü azınlığın böyle bir hakkı olabilecekse önce bunun ne olduğunu ve temelini bilmek gerekecektir. Bu temel nerede yer alırsa alsın aynı amaçtaki görüntüye bürünecektir.
İkinci olarak, haklı nedenler anonim şirketler dışında diğer şirket tiplerinde nasıl yer almış ve nasıl sonuca bağlanmış, bunlar incelenecektir.
Üçüncü olarakta asıl konu, anonim şirketlerde incelenmiştir. Kanuni olarak bu şirketlerde haklı nedenle fesih bir azınlık hakkı olarak düzenlenmediğinden doktrin ve uygulamanın düşüncelerine yer verilmiştir.

Tam Metin: PDF