SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

MECLİS ESAS KOMİSYONLARININ ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMLERİ

Yüksel METİN

Özet


Bu çalışmanın konusunu, yasama meclisi komisyonlarının anayasa uygunluk denetimleri oluşturmaktadır. Komisyonların başlıca görevleri, kendilerine havale edilmiş olan tasarı veya teklifleri incelemek ve bunlarla ilgili meseleleri çözüme kavuşturmaktır. Komisyonlar bu inceleme işleminden başka bir işle uğraşmazlar. Komisyonların en önemli görevi ise, tasarı veya tekliflerin anayasaya uygunluğunu incelemektir. Bir komisyon, bir tasarı veya teklifin anayasaya aykırı olduğunu gördüğü takdirde gerekçesini belirterek maddelerin müzakeresine geçmeden reddeder.

Tam Metin: PDF