SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

KÜRESELLEŞMEDE MARJİNALLEŞEN ULUSAL EKONOMİ

Murat Ali DULUPÇU

Özet


Küreselleşme henüz evrimini tamamlamamış olmasına rağmen, içeriğinden ziyade sonuçları üzerinde odaklaşılan bir kavramdır. Bu nedenle küresel fırsatları yakalama kaygısı ulusal ekonominin önüne geçmekte, küreselleşmenin aslında ulusal ekonomiyi ve bu ekonomide yer alan aktörleri güçlendirmek için kullanılan bir araç olduğu unutulmakta, küreselleşme doğrudan bir amaç haline gelmektedir. Çalışma küreselleşmenin ulusal ekonomi ve aktörleri üzerindeki etkisini yeniden yorumlayarak, lÂJsal ekonomi-küresel ekonomi paradoksunun çözüm ilkelerini belirlemeyi hedeflemektedir.
Küreselleşme, Ulusal Ekonomi, Refah Devleti, Sosyal Politika, Dış Ticaret, Çokuluslu İşletmeler.