SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

KENT YÖNETİMİNE KATILIM KATILIMIN BİR BOYUTU OLARAK ETKENLİK DUYGUSUNUN KONYA ÖRNEĞİNDE ANALİZİ

Orhan GÖKÇE, Gülise GÖKÇE, M. Akif ÇUKURÇAYIR

Özet


Kentin yurttaşların gereksinimleri doğrultusunda biçimlenmesi, yerel demokraside önemli bir yer tutar. Yerel demokrasinin bu doğrultuda genişlemesi ve zenginleşmesi, kentleri daha yaşanılır kılar. Ancak, bu beklentilerin gerçekleşebilmesi için kentlilerin kentsel yönetsel etkinliklere katılması da kaçınılmaz bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu yaklaşımdan yola çıkılarak, Konya örneğinde kentsel yönetsel etkinliklere katılım ve yurttaşların bu konulardaki tutumlarını ölçmek amacıyla bir alan araştırması gerçekleştirilmiş ve çalışmanın sonuçları bu yazıda değerlendirilmiştir.
Katılım, Etkenlik, Yerel Yönetim.