SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

YÖNETİM VE HUKUK AÇISINDAN TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Orhan GÖKÇE, Adem ÖĞÜT

Özet


Niteliği ve icra ettiği fonksiyonları gereği kamusal bir hizmet olduğu konusunda kuşku bulunmayan telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi, güncelliğini sürdüren, hukuksal ve siyasal içeriği olan bir konudur. Özelleştirme, merkezi ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş sağlayacağı, bütçe açıklarım giderip enflasyonu düşüreceği, kamusal otoritelerin iktisadi kaynaklar üzerindeki kontrolünü azaltacağı ve dolayısıyla yolsuzlukları önleyeceği gibi gerekçelerle savunulmaktadır.
Telekomünikasyon hizmetleri, strateßk ve sosyal nitelik gösteren bir kamu hizmetidir. Kamusal hizmetler, sosyal yaşamın zorunlu ve kollektif ihtiyaçlarını karşılayan, kamusal bir yönetim ya da bu yönetimin gözetim ve denetimi altında özel yönetim tarafından ifa edilen düzenli ve sürekli etkinliklerdir.
Kamusal hizmetlerin özelleştirilmesinde, temel amaç, kamu hukuku alanından özel hukuk alanına geçiş biçiminde yönetimde hukuksal rejimi değiştirme ya da kamusal harcamalar için likit kaynak sağlama değil, yönetim ve hizmet kalitesini geliştirme olmalıdır.
Özelleştirme, Multinasyonel Telekomünikasyon, Performansı İyileştirme, Likit kaynak.