SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARI

Haluk EGELİ

Özet


Karşılaşılan yapısal sorunlar nedeniyle, bütçe açıklarının gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere nazaran süreklilik kazanarak kronik hale geldiği görülmektedir. Öte yandan, açık finansman olgusu, pek çok ülkede hükümetlerin siyasi tercihleri doğrultusunda değişik bir boyut kazanmaktadır. Buna göre bütçe açıklarının finansman yöntemleri ile de yakından ilişkili olarak, makro ekonomik dengelen olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.
Bu çalışmada, ekonomik istikrarsızlığın başlıca nedenlerinden biri olan bütçe açıkları, gelişmekte olan ülkeler açısından teorik ve ampirik çerçevede ele alınarak değerlendirilmektedir.
Bütçe Açığı, Açık Finansman, Makro Ekonomik Dengeler, Enflasyon, Ekonomik İstikrarsızlık.