SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (2001)

DROITCOMMUNAUTAmEETMUTATION DE LA NOTION DE SERVİCE PUBLIC APPLIQUEE AUX ENTREPRISES ECONOMIQUES PUBLIQUES (EEP) TURQUES

Mehmet Hanifi BAYRAM

Özet


Gerçekten, KİT'ler ulusal düzeyde devletin kamu yararı adına ekonomik alana müdahalesinin bir aracı olarak düşünülmüştür. Oysa, Topluluk hukuku, bir yandan kamu nitelikli ulusal teşebbüslerin rekabet kurallarına uyma zorunluluğu getirirken, öte yandan onların kamu yararına yönelik faaliyetlerini Topluluk çıkarına uygun bir şekilde yürütmelerini şart koşmaktadır. Böylece, müdahale aracı olarak KİT'lerin Topluluğun oluşturduğu hukuki çerçeveye entegrasyonunu sağlamak için teşebbüslerin kamu hizmeti faaliyetlerinin Topluluğun «genel ekonomik yarar hizmetleri» kavramına göre yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, bir yandan KİT'lere verilen kamu hizmeti görevlerini ekonomik nitelikli faaliyetler ve kamu gücüne dayalı gerçekleştirilen hizmetleri şeklinde ikiye ayırmak gerekir. Diğer yandan, Roma Antlaşmasının 86/11. maddesinde öngörülen istisna mekanizmasından yararlanmak için, KİT'lerin genel yarara yönelik ekonomik faaliyetleri Topluluk organlarınca tespit edilen temel kriterler ve ilkeler ışığında tanınması gerekir.

Tam Metin: PDF