SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2002)

TÜRKİYE'DE MALİ DİSİPLİNSİZLİĞİN YAPISAL TEMELLERİ

Mustafa SAKAL

Özet


Son on yılda kamu mali disiplinindeki hızlı bozulma, ekonomik dengelerin aşırı derecede bozulması sürecini ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak özellikle kamu açıklarının aşırı genişlemesinden dolayı borçlanma ihtiyacı çok hızlı bir biçimde büyümüştür. Kamu maliyesindeki disiplinin bozulması ile ortaya çıkan mali krizlerin etkilerini gidermek üzere IMF destekli istikrar programları uygulanmak zorunda kalınmıştır. Araştırmanın konusunu oluşturan dönemde 1990 sonrası kamu maliyesindeki bozulmanın sebepleri ve sonuçları incelenmiştir.
Mali disiplin, kamu açıklan, mali sürdürülebilirlik, mali reform, istikrar programlan

Tam Metin: PDF