SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

İMKB'DA OCAK ETKİSİ, ETKİNİN SÜREKLİLİĞİ, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ ve PORTFÖY DENKLEŞTİRMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

Gökhan ÖZER, Murat ÖZCAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, 1988-1997 dönemini kapsayan aylık firma getirilerine dayalı olarak Ocak etkisini, bu etkinin sürekliliğini, etkinin firma büyüklüğü ve/veya portföy denkleştirmesiyle açıklanıp açıklanamayacağını araştırmaktır. Analizden elde edilen bulgular; 1988-1997 döneminde Ocak etkisi varlığını, bununla birlikte etkinin sürekliliğinin bulunmadığını, firma büyüklüğünün Ocak ayı getirilerinin bir açıklayıcısı olmadığını ve yatırımcıların Aralık ayında fiyatları düşmüş hisse senetlerinden Ocak ayında önemli bir getiri elde ettiklerini ortaya koymaktadır.
Ocak Etkisi, Firma Büyüklüğü, Portföy Denkleştirmesi.

Tam Metin: PDF