SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

YEREL YÖNETİMLERİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ ETKİNLİĞİ: GÖLLER BÖLGESİ UYGULAMASI

Mustafa BİLGİN

Özet


Dünya'daki az gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde bölgelerarası gelişmişlik düzeyleri çeşitli faktörler nedeniyle farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların en aza indirilmesi için başvurulan yollardan biri de bölgesel kalkınma politikası uygulamaktır.
Günümüzdeki kalkınmış toplumların birçoğu kalkınmalarını yerinden yönetim anlayışı ile gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplumlarda uygulanan makro planlar çerçevesinde, ulusal politika-savunma gibi ülke bütünlüğünü ilgilendiren hizmetler merkezi yönetimin uygulamasına konu olurken; yerel hizmetler büyük ölçüde özerk ve mali bakımdan güçlü yerel yönetimlere bırakılmıştır.
Çalışmada bölgesel kalkınmada yerel yönetimlerin etkinliği teorik olarak ele alınarak, Isparta-Burdur illerinde yapılan bir anket çalışması ile bu teorik çalışma test edilerek sonuçlar değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Tam Metin: PDF