SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA NATO VE AVRUPA GÜVENLİĞİ

Muharrem GÜRKAYNAK

Özet


Özet

Kasım 1989'da Berlin Duvarının yıkılması Soğuk Savaş'ın bittiğinin bir işareti olmuştur. Orta ve Doğu Avrupa'da yaşanan hızlı değişim NATO'yu yeni ve çok farklı bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu makale NATO'nun Soğuk savaş sonrası dönemdeki Avrupa güvenlik ilişkilerini, eski düşman ülkeler arasındaki işbirliğinin ortaya çıkması ve gelişimini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: NATO, Avrupa Güvenliği, Soğuk Savaş Sonrası Dönem, Barış İçin Ortaklık,AGSK.

Nato And The European Security After The Cold War

Abstract

Thefall of the Berlin Wall in Novenber 1989 saw signaling the end of the Cold War. The rapid pace of change in Central and Eastern Europe left NATO faced with a new and very different set of security challenges. This article examines that NATO's transformations on the European security affairs, the birth and development of the cooperation betweenformer hostile countries in the post-Cold War era.

Key Words: NATO, European Security, Post-Cold War Era, Partnership for Peace, ESDI.

Tam Metin: PDF