SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

KÜRESELLEŞME KARŞISINDA ULUS DEVLETLER: DİRENEN GELENEKSEL EGEMENLİK

İsmail BAŞARAN

Özet


Özet

Küreselleşme ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda birçok ortak değer, standart ve uygulamanın devletlerin sınırlarını aşarak dünya çapında yayılması sonucunu doğurmaktadır. Ulus-devletler, klasik misyonlarını ve varlıklarını devam ettirme mücadelesi verirlerken, bir taraftan da küreselleşmenin etkisiyle bir çok noktada gerilemekte hatta mevcut yapıları tehlikeye girmektedir. Ulus-devletler egemenlik erkini ulus-üstü aktörler ve kendi iç dinamikleriyle paylaşarak yollarına devam ederken; ekonomik, siyasal ve kültürel alanda eski konumlarını hem içte hem de dışta kaybetmektedirler. Her şeye rağmen ulus-devletler küresel süreçte geleneksel yapısına göre gerileseler de, uluslararası arenada azalan rolleriyle yollarına devam etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, ulus-devlet, Uluslararası Örgütler, sivil toplum kuruluşları, çokuluslu şirketler.

Globalization Versus Nation States: Resisting Traditional Hegemony

Abstract

Globalization result in proliferation spreading of many common values, standarts and applications in economics, politics, and cultural areas over the NationStates around the world. While globalization causes the denationalization of the market, politic and culture i.e., Nation-States are struggling to continue their traditional missions and existence due to sharing its Power with dominant Nations and international organizations. Although conventional structures of nation-states are being regressed in the globalization process, Nation-States will continue to exist, and be the indisiple actors.

Key Words: Globalization, Nation-state, international Organizations, Non-goverment Organizations, international Companies

Tam Metin: PDF