SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

NEO-LİBERAL DÜŞÜNCENİN TÜRKİYE BAĞLAMINDA YENİ YÖNETSEL AKTÖRLERİ: BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER-ÜST KURULLAR

Vahdettin AYDIN, Mehmet AKTEL, Nilüfer AVŞAR

Özet


Özet

Son yirmi yıl göz önüne alındığında, geleneksel yönetsel anlayışın dışında, bir takım yeni yönetsel örgütlenmelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle neoliberal düşüncenin, siyaset ve ekonominin birbirinden ayrı kurgulanması gereken iki ayrı alan olduğu yönündeki ontolojik iddiası yeni bir örgütsel yapı şeklinde bağımsız idari otoriteleri doğuran en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

1980 sonrası yaşanan gelişmeler, siyasal otorite ağırlıklı anlayışın yerine piyasanın egemenliğini kabul eden anlayışı oluşturmuştur. Böylece toplumsal yaşam açısından önem taşıyan kamusal hizmet alanları kamunun tekelinden çıkartılarak, piyasanın rekabet şartlarına açılmaya başlanmıştır.

Bugün pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de görsel, işitsel iletişim sektörleri, finans ve bankacılık, telekomünikasyon gibi temel ve hassas kamusal hizmet alanları bu türyapılar tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımsız İdari Otoriteler, Üst Kurullar, Regülasyon.

Tam Metin: PDF