SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜRETİMDE KULLANIMLARI ÜZERİNE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Halim KAZAN

Özet


Özet

Bu araştırmada, Çukurova bölgesinde değişik sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta boy 162 işletmenin üretim hatlarında bilişim sistem ve teknolojilerinden yararlanıp yararlanmadığı araştırıldı. Araştırmada; İşletmelerin faaliyet alanları, bilgisayar teknolojilerinden yararlanma, kullandıkları teknolojilerinin durumları, karşılaştıkları zorluklar, maliyetler, rekabet edebilirliği, bilgisayarların kullanıldığı alanlar, Toplam Kalite Yönetimi-bilişim sistemleri gibi durumlar işletme yöneticilerine anket uygulanarak veriler elde edildi. Elde edilen bulgular pozitif bir görüş yansıtma açısından genel manada %50 nin altında olup tatmin edici bulunmadı, Özel manada birkaç alanda %50 nin üstünde birkaç pozitif yönde tatmin edici görüş elde edilmiştir. Bölgesel bazda yapılan bu araştırma Türk işletmelerinin bilişim teknolojilerinden ne düzeyde yararlandıklarını ortaya koyması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

AnahtarKelimeler: IT, BDT, BDÜ, TKY.

Research On The Use Of Information Technologies On Production In Çukurova Region

Abstract

In this research, it was investigated if 162 MESs business in various sectors in Çukurova use information system and technology in their production lines.. The data regarding the area of business, the use of computer integration systems, the situation of their technology, their problems, costs, competitiveness, the area of computers usage , TQM were obtained by conveying a survey applied managers. The results were not satifactory since the expectations from the results to obtain a positive opinion were below 50% in general. In particular, some results in a few areas were above 50% the expectations. It was thought that the research performed in a localized area was important to reveal to what extent Turkish business use information technology.

Keywords:IT , CAD, CAM, TQM

Tam Metin: PDF