SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

NİTRO GRUBU İÇEREN ONNO TİPİNDEKİ SİMETRİK SCHIFF BAZLARININ TERMAL BOZUNMALARININ İNCELENMESİ

Kaan Cebesoy EMREGÜL, Orhan CAKIRER, Ümit ERGUN, Abdullah YÜCEL, Melike KUNDURACI, Orhan ATAKOL

Özet


Özet: Simetrik alifatik daiminler ile nitrolanmış salisilaldehitler kullanılarak
simetrik yapılı dialdiminler hazırlandı. Bu aldiminler element analizi ve IR
spektroskopisi ile karakterize edildi. Elde edilen bileşikler termogravimetri ile
incelendi. Yüksek nitro grubu sayısından dolayı bileşiklerin patlayıcı maddeler
gibi davrandığı ve salisilaldimin birimlerini bağlayan alkil grubunun büyüklüğü
ile ekzotermal parçalanmanın şiddetinin ilişkili olduğu görüldü. Hazırlanan tüm
aldiminler erime noktasına ulaşmadan ekzotermik bir tepkime ile parçalandığı
gözlendi. Hidrazin ve 1,2 diamino etandan meydana gelen Schiff bazlarının
oksijen dengesi kuralına göre patlayıcı maddelere benzer şekilde parçalandığı
sonucuna termogravimetri verileri kullanılarak varıldı.

Anahtar kelimeler: Termal analiz, ONNO tipi Schiff bazı, nitro grubu

INVESTIGATION OF THE THERMAL DECOMPOSITION OF ONNO
TYPE SYMMETRIC SCHIFF BASE CONTAINING NITRO GROUP

Abstract: Symmetric dialdimines were prepared from symmetric aliphatic
diamines and nitro containing salicylaldehydes. These aldimines were
characterized using element analysis and IR spectroscopy. The compounds were
also analysed thermogravimetrically. Due to high numbers of nitro groups the
compounds behaved like explosive materials. The size of alkyl groups bonding
the salicylaldimine units is in reation with the the intensity of the exothermal
degradation. All the aldimine compounds were observed to exothermally degrade
before reaching their melting point. It was concluded using thermogravimetry
that Schiff base compounds prepared from hydrazine and 1,2-diamino ethane
degraded according to the oxygen equilibrium rule.

Key words: Thermal analysis, ONNO type Schiff base, nitro group

Tam Metin: PDF