SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

THEORETICAL INVESTIGATION OF VIBRATIONAL FREQUENCIES OF TETRACHLOROPALLADATE (II) ION

Cemal PARLAK

Özet


Abstract: The normal mode frequencies and corresponding vibrational assignments of
tetrachloropalladate (II) ion ([Pd(Cl)4]2-) have been theoretically examined by means of
standard quantum chemical technique. All normal modes have been successfully
assigned utilizing the D4h symmetry of [Pd(Cl)4]2-. Calculation has been performed at
the Becke-3-Lee-Yang-Parr (B3LYP) density functional method using the Lanl2dz
basis set. Infrared intensity and Raman activities have also been calculated and reported.
Theoretical results have been successfully compared against available experimental
data.

Key words: [Pd(Cl)4]2-, DFT, Vibrational assignment, Normal mode frequency,
Lanl2dz.

TETRAKLOROPALADYUM (II) İYONUNUN TİTREŞİM FREKANSLARININ
TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

Özet: Tetrakloropaladyum (II) iyonunun ([Pd(Cl)4]2-) normal mod frekansları ve
bunlara karşılık gelen titreşim işaretlemeleri standart kuantum kimyasal teknik ile teorik
olarak incelenmektedir. Tüm normal modlar [Pd(Cl)4]2- iyonunun D4h nokta grubu
kullanılarak başarılı bir şekilde işaretlenmiştir. Hesaplama Lanl2dz baz seti kullanılarak
B3LYP (Becke-3-Lee-Yang-Parr) yoğunluk fonksiyonel metoduyla gerçekleştirilmiş ve
infrared intensiteleri ile Raman aktiviteleri de hesaplanmıştır. Teorik sonuçlar mevcut
deneysel değerler ile başarılı bir şekilde karşılaştırılmaktadır.

Anahtar kelimeler: [Pd(Cl)4]2-, DFT, Titreşim işaretlemesi, Normal mod frekansı,
Lanl2dz.

Tam Metin: PDF