SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

THM KIZILÖTESİ SEL YÜKSELTEÇ MODUNUN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Hüsnü AKSAKAL, Ünsoy KOCAÖZ

Özet


Özet: Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) Kızılötesi Serbest Elektron Lazeri (Kö-SEL)
Osilatör modda işletilmek üzere tasarlanmıştır. Osilatör Modunda (O modu) SEL,
salındırıcı magnetle optik kavitede ışığı doyuma ulaştırana kadar karşılıklı ayna
sistemleri arasında salındırmak sureti ile elde edilir. Yükselteç modda (Amplifier mod)
ise, elektron demetiyle birlikte salındırıcıya eşzamanlı girecek bir tohum lazere (seed
lazer) ihtiyaç duyulur. Yükselteç modda Kö-SEL üretimi, salındırıcı içerisinde tohum
lazerin elektron demetiyle etkileşerek güçlendirilmesi esasına dayanır. Bu çalışmada
SIMPLEX (X-ray FEL Partical Simulator) simulasyon programı yardımı ile THM’de
Osilatör modda elde edilmesi planlanan Kö-SEL gücünün aynı miktarının, Yükselteç
modda da elde edilebileceği, THM Kö-SEL projesinde kullanılması düşünülen aynı
salındırıcı ve elektron demeti parametreleri simülasyonda kullanılarak gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: Serbest Elektron Lazeri, THM Osilatör-SEL, Yükselteç-SEL

FEASIBILITY STUDY OF FEL AMPLIFIER MODE OF TAC IR FEL

Abstract: Turkish Accelerator Complex (TAC) Infrared Free Electron Laser facility
(IR-FEL) is designed to run in the mode of Oscillator. Oscillator Mode FEL (O Mode
FEL ) is obtained on condition that laser is undulated between two parallel mirrors in
optical cavity until it reaches to saturation. Amplifier Mode needs a seed laser which
enter the undulator simultaneously with the electron beam. In Amplifier Mode, the
production of IR-FEL is based on the amplification of seed laser with the interaction of
electron beam in an udulator. In this study SIMPLEX (X-ray FEL Partical Simulator)
simulation code has been used and it is argued that same amount of power of IR-FEL
which is planning to obtain in Oscillator Mode, could be obtained in Amplifier Mode as
well, the used undulator and electron beam parameters in the simulation are the same
with the parameters of TAC, IR-FEL project.

Key words: Free Electron Laser, TAC Oscillator-FEL, Amplifier-FEL

Tam Metin: PDF