SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

A COMPARISON OF MULTINOMIAL LOGISTIC AND MULTINOMIAL CONDITIONAL LOGISTIC REGRESSION MODELS IN ASSESSING EUROPEAN UNION MEMBERSHIP

Yüksel Akay ÜNVAN, Gamze ÖZEL

Özet


Abstract: Multinomial logistic (ML) and multinomial conditional logistic (MCL)
regression models are used for modeling the relationships between a polytomous
response variable and a set of explanatory variables. In this study, key factors affecting
the European Union (EU) membership process are determined using ML and MCL
models. We compare the ML and MCL models and argue that MCL is more preferable
than the more complex ML model. Then for each candidate or potential candidate
country, the probability of the accession time for the EU membership is predicted. The
findings indicate that human development index, gdp per capita, exports of goods and
services are important factors in determining which of the countries will join the EU
and when they will do so. Furthermore, the probabilities of the accession time for both
candidate and potential candidate countries are predicted as more than six years.

Key words: Multinomial Logistic, Multinomial Conditional Logistic, ROC curve,
European Union, Enlargement

ÇOKLU LOJİSTİK VE ÇOKLU KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON
MODELLERİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ İÇİN MODELLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Özet: Çoklu lojistik (ÇL) ve çoklu koşullu lojistik (ÇKL) regresyon çözümlemesi
modelleri, çok düzeyli cevap değişkeni ile açıklayıcı değişkenler kümesi arasındaki
ilişkileri modellemek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği (AB) üyelik
sürecini etkileyen temel faktörler ÇL ve ÇKL modelleri kullanılarak belirlenmiştir. ÇL
ve ÇKL modelleri karşılaştırılmış ve ÇKL modelinin daha karmaşık olan ÇL modeline
tercih edileceği sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra, her aday ve olası aday ülke için
AB’ye üyelik zamanı olasılığı tahmin edilmiştir. Bulgular, insani gelişim indeksi, kişi
başına düşen gayri safi milli hasıla, mal ve hizmet ihracatının hangi ülkelerin hangi
tarihte AB’ye katılacağını belirlemede önemli faktörler olduğunu göstermiştir. Ayrıca,
hem aday hem de olası aday ülkeler için giriş süresinin altı yıldan daha uzun olacağı
tahmin edilmiştir.

Anahtar kelimler: Çoklu Lojistik, Çoklu Koşullu Lojistik, ROC eğrisi, Avrupa Birliği,
Genişleme

Tam Metin: PDF