SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

[N,N'-Bis(salisiliden)-1,3-propandiaminato]nikel(II) Kompleksinin Sentezi ve DNA Etkisinin İncelenmesi

Mürsel Arıcı, Hasan Nazır

Özet


Özet: Bu çalışmada, bis(salisiliden)-1,3-diaminopropan (H2L) Schiff bazı ile nikel(II) klorür hekzahidrat’ın etanoldeki reaksiyonundan [N,N'-bis(salisiliden)-1,3-propandiaminato]nikel(II) (NiL) kompleksi sentezlendi. Sentezlenen NiL kompleksinin pBR322 plazmid DNA ile etkileşimi ultraviyole absorpsiyon spektroskopisi (UV), dönüşümlü voltametri (CV) ve agaroz jel elektroforez ile incelendi.
NiL kompleksinin DNA varlığında absorpsiyon spektrumunun hiperkromik etki gösterdiği ve kaydedilen dönüşümlü voltamogramında pik akımının azaldığı bulundu. NiL kompleksinin indirgeyici maddeler olmadan plazmid DNA‘yı etkilediği agaroz jel elektroforez ile gösterildi. Ayrıca NiL kompleksinin Hyperchem® programıyla hesaplanan en düşük enerjili yapısının geometrisi, DNA‘nın kısmi interkalasyon ve elektrostatik bağlama modlarıyla ilişkilendirilebilir bir sonuç vermektedir.

Anahtar kelimeler: Nikel(II) kompleks, plazmid DNA yarılması, kısmi interkalasyon, elektrostatik etkileşim

Synthesis and Investigation of DNA Effect of [N,N'-bis
(salicylidene)-1,3-propanediaminato]nickel(II) Complex

Abstract: In this study, N,N'-bis(salicylidene)-1,3-propanediaminato]nickel(II) (NiL) complex was synthesized from reaction of bis(salicylidene)-1,3-propanediamine (H2L) with nickel(II) chloride hexahydrate in ethanolic medium. The interaction of synthesized NiL complex with pBR322 plasmid
DNA was investigated by ultraviolet absorption spectroscopy (UV), cyclic voltammetry (CV) and agarose jel electrophoresis. It was found that the absorption spectrum of NiL complex in the presence of plasmid DNA showed hyperchromism and its peak current was significantly decreased at recorded voltammogram. Effect of NiL complex on DNA in the absence of reductant agents showed by ajarose jel electrophoresis. Moreover, the geometry of the lowest-energy structure of NiL complex calculated by
Hyperchem® program gave a good result to be associated with partial intercalation and electrostatic binding modes of the DNA.

Key words: Ni(II) complex, plasmid DNA cleavage, partial intercalation, electrostatic interaction

Tam Metin: PDF