SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neoklerod- 13-en-15,16-olide Bileşiğinin İzole Edilmesi

Çiğdem Karabacak, Tahir Tilki, Mustafa Cengiz

Özet


Özet: Bu çalışmada, Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson bitkisinden 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neo-klerod-13-en-15,16-olide bileşiğinin elde edilmesi ve bileşiğin kimyasal yapısının tayini amaçlanmıştır. Bu amaçla Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson bitkisinin aseton ekstresi hazırlanmıştır. Bu ekstreden kromatografik yöntemler kullanılarak elde edilen bileşik saflaştırılmış ve yapısı tayin edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Scutellaria, Labiatae, doğal ürün ekstraksiyonu, Diterpenoid

7β,19-diacetoxy-6α,8β-dihydroxy-4α,18-epoxy-neo-clerod-13-en-15,16-olide, Isolated from Scutellaria orientalis L. subsp.
porphyrostegia Edmondson

Abstract: In this study, we aimed to obtain 7β,19-diasetoksi-6α,8β-dihidroksi-4α,18-epoksi-neo-klerod-13-en-15,16-olide compound from Scutellaria orientalis L. subsp. Porphyrostegia Edmondson and to designate of the chemical structure of compound. For this purpose, Scutellaria orientalis L. subsp. Porphyrostegia Edmondson plant’s acetone extract was prepared. The compound which obtained from this extract using chromatographic methods was purified and it’s structure was designated.

Key words: Scutellaria, Labiatae, extraction of natural product, Diterpenoids

Tam Metin: PDF