SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2010)

Kovada Gölü’nde Yaşayan İstakozlarda (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikiminin İncelenmesi

İsmail Kır, Yusuf Tuncay

Özet


05.04.2005-23.02.2006 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada; Kovada Gölü’nde yaşayan istakoz (Astacus leptodactylus)’ların kas, karaciğer ve karapaks dokularında bazı ağır metal birikiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; 32 adet tatlısu istakozu gölü’ün değişik bölgelerinden mevsimlik periyotlarla yakalanarak incelenmiştir. Örneklerin ağır metal analizi ICP-OES cihazı ile yapılmıştır. Tatlısu istakozunda yapılan ağır metal analizleri sonucunda doku ve organlarda Cu, Mn, Zn, Al, Ni, Cd, Pb, Cr ve Fe tespit edilmiştir. Doku ve organlarda en fazla biriken metalin Al olduğu belirlenmiştir. Metallerin, karaciğer ve karapaksta kas dokusuna göre daha fazla biriktiği saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Ağır Metal, Kovada Gölü, Su Kirliliği, Tatlısu istakozu

The Investigation of some Heavy Metals in Crayfish (Astacus leptodactylus) Inhabiting Kovada Lake

This study was carried out between 05.04.2005 - 23.02.2006 and was aimed to investigate accumulation of some heavy metals in muscle, liver and carapace tissues of crayfish (Astacus leptodactylus) inhabiting Kovada Lake. In this study, totally 32 crayfish were caught from different regions of Kovada Lake seasonally and investigated. The heavy metal analysis of samples were carried out by using ICP-OES. According to the results of the analysis of heavy metals were determined Cu, Mn, Zn, Al, Ni, Cd, Pb, Cr and Fe in tissues and organs of crayfish. It was determined that Al was the highest metal in tissues and organs. The highest metal concentrations were found in the liver and carapace than muscle.

Key words: Heavy Metal, Kovada Lake, Water Pollution, Crayfish

Tam Metin: PDF