SDÜ Fen Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2006)

ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ

Hasan KALYONCU

Özet


Özet: Bu çalışma, 1995-1996 ve 2000-2001 tarihleri arasında Karacaören I Baraj gölünü besleyen önemli kaynaklardan biri olan Isparta Deresi’nin su kalite değişimlerinin fizikokimyasal analiz sonuçlarına ve epilitik diyatomelere göre belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda Isparta Deresi’nde 1995-1996 periyodunda epilitik diyatomelere ait 44 takson, 2000-2001 periyodunda ise 43 takson belirlenmiştir. Su kalite seviyesi olarak I. istasyon oligosaprobik (I), II. ve III. istasyonlar organik olarak kritik derecede kirlenmiş (II-III, III) akarsu bölümüne dahil olmuştur. I. istasyonda en baskın tür Achnanthes lanceolata (BREBISSON) GRUNOW, II. ve III. istasyonlarda Nitzschia palea (KUTZING) W. SMITH’dır. İki periyod arasında geçen zaman sürecinde akarsuda kirliliğin saprobi indeks’e göre yarım basamak negatif yönde değiştiği belirlenmiştir. Saprobi indekse göre yapılan su kalitesi tayini fizikokimyasal değişkenlere göre yapılan su kalitesi tayinine göre yarım saprobi basamağı pozitif yönde sapma göstermiş, her iki indeks sonuçları birbirini desteklemiştir. Bu sonuca göre Saprobi İndeksi ülkemiz akarsularında kullanılabilir ve güvenilir sonuçlar verebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Epilitik diyatom, Saprobi indeks, su kalitesi, Isparta Deresi.

DETERMINATION OF WATER QUALITY IN ISPARTA STREAM ACCORDING TO PHYSIOCHEMICAL PARAMETERS AND EPILITHIC DIATOME

Abstract: This study has been carried out between periods of 1995-1996 and 2000-2001 in order to determine water quality changes in Isparta Stream, which is one of the most important sourcess feeding Karacaören I dam lake, acccording to physiochemical analysis and epilithic diatom. 44 taxa of epilithic diatom were found in the first period and 43 in the second period. Consequently, first station has been classified as oligosaprop (I), while second and third stations were found organically critically polluted (II-III, III). The dominant species of the first station was Achnanthes lanceolata (BREBISSON) GRUNOW, whereas it was Nitzschia palea (KUTZING) W. SMITH for the second and third stations. Between the two periods, pollution was determined to increase at a half-level negatively according to saprobi index. Water quality determination with saprobi index deviated half saprobi level to the positive side when compared to that of physiochemical analysis, and both indiceses were supported by each other. According to the results, saprobi index can be used as a reliable and practical method for our fresh water systems.

Key words: Epilithic diatome, Saprobi index, water quality, Isparta Stream

Tam Metin: PDF