SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN)’NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Savaş YILMAZ

Özet


Özet: Bu çalışmada, Altınkaya Baraj Gölü’nden Temmuz 2003 ile Eylül 2005 tarihleri arasında yakalanan toplam 128 adet (78 dişi, 34 erkek, 16 belirsiz) Silurus glanis L., 1758 balığının yaş ve eşey kompozisyonu, yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık, kondüsyon faktörü, salt boy ve ağırlık artışları ile oransal boy ve ağırlık artışları tespit edilmiştir. Populasyondaki bireylerin 2–9 yaşlar arasında dağılım gösterdiği ve 2. yaş grubunun baskın olduğu belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre ortalama total boy ve ağırlığın 34.89±0.36 cm (2. yaş ) ile 101.50±1.50 cm (9. yaş ) ve 276.7±8.47 g (2. yaş ) ile 7363.0±237.0 g (9. yaş ) arasında değiştiği saptanmıştır. Populasyonun boy-ağırlık ilişkisi W= 0.0065 TL2.9916 ve kondüsyon faktörü 0.6290 olarak bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Silurus glanis, yaş-boy-ağırlık ilişkileri, Altınkaya Baraj Gölü


A RESEARCH ON AGE-LENGTH, AGE-WEIGHT AND LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIPS OF Silurus glanis L., 1758 POPULATION IN ALTINKAYA DAM LAKE (SAMSUN)

Abstract: In this study, age and sex composition, age-length, age-weight and length-weight relationships, condition factor, absolute and relative growth of 128 Silurus glanis L., 1758 samples (78 female, 34 male, 16 undetermined), catched between July 2003 and September 2005 in Altınkaya Dam Lake, were determined. The ages of fish in this population were ranged between 2–9 year old and 2-age group was dominant. The mean total length (±SE) varied from 34.89±0.36 cm (2-age group) to 101.50±1.50 cm (9-age group) and the mean weight (±SE) varied from 276.7±8.47 g (2-age group) to 7363.0±237.0 g (9-age group) according to age. Length-weight relationship and condition factor were estimated as W=0.0065 TL2.9916 and 0.6290, respectively.

Key words: Silurus glanis, age-length-weight relationships, Altınkaya Dam Lake

Tam Metin: PDF