SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

ARPA TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ SIRASINDA GİBBERELLİK ASİT, KİNETİN VE ETİLEN İLE TUZ STRESİNİN HAFİFLETİLMESİNDE BAZI MORFOLOJİK VE ANATOMİK GÖZLEMLER

Kürşat ÇAVUŞOĞLU

Özet


Özet: Bu çalışmada tuzlu koşullar altında çimlendirilen arpanın (Hordeum vulgare L. var. Bülbül 89) tohum çimlenmesi, fide büyümesi ve yaprak anatomisine gibberellik asit (GA3), kinetin (Kin) ve etilen (E)’in etkileri araştırılmıştır. Çalışılan bitki büyüme düzenleyicisi ön uygulamalarının tümü tuz stresinin tohum çimlenmesi ve fide büyümesi üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmede önemli bir etkinlik göstermişlerdir. Ayrıca, söz konusu bitki büyüme düzenleyicisi uygulamalarının arpa fidelerinin yaprak anatomisi üzerinde farklı derecelerde etkili oldukları ve bu farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Bitki büyüme düzenleyicisi, fide büyümesi, tohum çimlenmesi, tuz stresi, yaprak anatomisi


SOME MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL OBSERVATIONS IN ALLEVIATION OF SALINITY STRESS BY GIBBERELLIC ACID, KINETIN AND ETHYLENE DURING GERMINATION OF BARLEY SEEDS

Abstract: Effects of gibberellic acid (GA3), kinetin (Kin) and ethylene (E) on seed germination, seedling growth and leaf anatomy of barley (Hordeum vulgare L. cv. Bülbül 89) germinated under saline conditions were investigated in this study. All of the plant growth regulator pretreatments studied showed a important effect in alleviating of the negative effect of salt stress on seed germination and seedling growth. However, it was determined that the plant growth regulator treatments mentioned affected in different degrees on leaf anatomy of barley seedlings, and this difference was statistically important.

Key words: Plant growth regulator, seedling growth, seed germination, salt stress, leaf anatomy

Tam Metin: PDF