SDÜ Fen Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2007)

NEW CALCULATIONS OF PROTON CYCLOTRON PRODUCTON CROSS SECTIONS FOR SOME MEDICAL RADIOISOTOPES AND TARGET NUCLEI USED ON THE SPALLATION NEUTRON SOURCES

Emine Gamze AYDIN

Özet


Abstract: In this study, the new calculations on the excitation functions of 18O(p,n)18F, 68Zn(p,n)68Ga, 68Zn(p,2n)67Ga, 112Cd(p,2n)111In, 209Bi(p,n)209Po and 232Th(p,n)232Pa reactions have been carried out in the 5- 50 MeV incident proton energy range. In these calculations, the pre-equilibrium and equilibrium effects have been investigated. The pre-equilibrium calculations involve hybrid model, geometry dependent hybrid model, the cascade exciton model and full exciton model. Equilibrium effects are calculated according to Weisskopf–Ewing model. The calculated results are compared with the experimental data taken from the literature.
Key words: Medical radioisotope, Positron emitting radioisotope, Accelerator Driven Systems, Pre-equilibrium reactions, Proton cyclotron
BAZI TIBBİ RADYOİZOTOPLAR VE SPALLASYON NÖTRON KAYNAKLARINDA KULLANILAN HEDEF ÇEKİRDEKLER İÇİN PROTON SİKLOTRON ÜRETİM TESİR KESİTLERİNİN YENİ HESAPLAMALARI
Özet: Bu çalışmada, 5-50 MeV proton gelme enerji aralığında; 18O(p,n)18F, 68Zn(p,n)68Ga, 68Zn(p,2n)67Ga, 112Cd(p,2n)111In, 209Bi(p,n)209Po ve 232Th(p,n)232Pa reaksiyonlarının uyarılma fonksiyonlarının yeni hesaplamaları yapılmıştır. Bu hesaplamalarda, denge ve denge-öncesi etkiler incelenmiştir. Denge öncesi hesaplamalar için; hibrid model, geometri bağımlı hibrid model, cascade exiton model, ve full exciton model kullanılmıştır. Denge etkileri de Weisskopf–Ewing modeline göre hesaplanmıştır. Hesaplanan sonuçlar literatürden alınan deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Tıbbi radyoizotop, Pozitron yayıcı radyoizotop, Hızlandırıcı sürümlü sistemler, Denge-öncesi reaksiyonlar, Proton siklotron

Tam Metin: PDF