SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

MANİSA BELEDİYESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SULARININ, GEDİZ NEHRİNE OLAN ETKİLERİNİN, ANYONİK DETERJAN VE FOSFAT PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Orkide MİNARECİ

Özet


Özet: Manisa ilinde endüstrinin hızla gelişmesi ve nüfus yoğunluğunun artmasıyla
çeşitli kaynaklardan gelen atıksular Gediz Nehrine ve dolayısıyla Ege Denizine
ulaşmakta, ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Evsel ve endüstriyel
atıksularla sucul ortama gelen kirleticiler arasında yer alan deterjanlar, sulardaki
biyolojik aktiviteyi ve organizmalara oksijen taşınımını etkilemesi açısından önemlidir.
Bu çalışmada amaç, Manisa Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyundaki
anyonik deterjan ve fosfat konsantrasyonlarının Gediz Nehrine olan etkilerinin
belirlenmesidir. Analiz sonuçlarına göre, anyonik deterjan konsantrasyonları 1.85 –
5.592 mg/L arasında, fosfat konsantrasyonları 0.084 – 0.248 mg P/L arasında değişen
değerlerde bulunmuştur. Elde edilen değerler, ülkemiz Çevre Mevzuatı, Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen, yüzeysel sulardaki anyonik yüzey aktif madde ve
toplam fosfor sınır değerleriyle karşılaştırılmış, atıksuyun anyonik deterjan yönünden
IV. sınıf yani çok kirlenmiş su, fosfat yönünden de III. sınıf yani kirlenmiş su sınıfında
olduğu saptanmıştır. Ayrıca elde edilen fosfor değerleri, yüzeysel sulara boşaltılacak
atıksular için deşarj kriterleri ile karşılaştırıldığında fosfor miktarı yüksek bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Anyonik deterjan, Fosfat, Gediz Nehri, Kirlilik
THE ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF DISCHARGED WATER OF
MANİSA MUNICIPALITY WASTEWATER TREATMENT PLANT ON GEDİZ
RIVER IN TERMS OF ANIONIC DETERGENT AND PHOSPHATE
PARAMETERS
Abstract: Wastewater from different sources reaches Gediz River and so Aegean Sea,
due to the improvement in industry and rising of population density in Manisa and this
cause corruption of ecological balance. Detergents that are among pollutants which
come aquatic environment with industrial and domestic wastes are important in terms of
effecting biological activity and moving oxygen to organisms. The aim of this study is
to identify the effect of phosphate, anionic detergent concentration of discharged water
of Manisa Municipiality Wastewater Treatment Plant to Gediz river. According to the
analysis results, the anionic detergent concentrations were found between 1.85 – 5.592
mg/L and phosphate concentrations between 0.084 – 0.248 mg P/L. The values gathered
have been compared with the values anionic surfactant and total phosphorus limit values
cited in Turkish Environmental Legislation, Water Pollution Control Regulation and the
wastewater is IV. class, namely it is very polluted in terms of anionic detergent and it is III. class, namely in the class of polluted water in terms of phosphate. Besides, the
values of phosphate which have been gathered are appeared high when compared to
discharge criterias for wastewater which would be poured out of surface waters.
Key words: Anionic detergent, Phosphate, Gediz River, Pollution

Tam Metin: PDF